Я 25-рэ зэIукIэгъухэр

Республикэм баскетболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Адыгеимрэ Краснодар краимрэ якIэ­лэеджа­кIохэр щызэIукIагъэх.

Мыекъуапэ икомандэ хэтхэр.

Мэфищым кIалэхэри пшъашъэ­хэри текIоныгъэм фэбэнагъэх.

КIалэхэр зыхэт командэу Мые­къуапэ зыщызыгъасэрэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Тренерэу Светлана Золотцевар зипэщэ командэр иIэпэIэсэныгъэкIэ къа­хэщыгъ. Шытхьалэ икомандэ ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. ТIопсэ районым икIэлэеджакIохэр ящэнэрэ хъугъэх.

Пшъашъэхэм язэнэкъокъу текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр нахь къэшIэгъуаеу щытыгъ. КIэух ешIэгъум Лабинскэрэ Мыекъуапэрэ якомандэхэр щызэнэкъокъугъэх.
Типшъашъэхэм ешIэгъур дэгъоу аублагъ, пчъагъэр 17:6-у къахьыщтыгъ, ау Лабинскэ къикIыгъэхэр нахь лъэшхэу къычIэкIыгъ. Пчъагъэр 50:40-у зэIукIэгъур хьакIэхэм ахьыгъ.

— ТекIоныгъэр къыдэтхын, очкоуи 4-кIэ Лабинскэ икомандэ ыпэ титэу ешIэгъур тыухын фэягъэ апэрэ чIыпIэр къытфагъэшъошэным фэшI, — къытиIуагъ Мыекъуа­пэ щыщ пшъашъэхэм ятренерэу Евгений Крбашян. — Хъурджанэм Iэгуар изыдзэрэ пшъашъэхэм яIэпэIэсэныгъэ хагъэхъон фае.

Лабинскэ ипшъашъэхэм апэрэ чIыпIэр къыдахыгъ. ТIопсэ районым ятIонэрэ чIыпIэр ыхьыгъ. Мыекъуапэ ипшъашъэхэм ящэнэрэ чIыпIэр къафагъэшъошагъ.

— Адыгэ Республикэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэнэкъокъур илъэс 25-рэ хъугъэу зэхэтэщэ, — къыщиIуагъ зэхахьэм спортым иветеранэу ХьакIэмызэ Аслъан. — НыбжьыкIэхэр зэнэкъокъухэзэ нэIуасэ, ныбджэгъу зэфэхъух.

Республикэм и Парламент идепутатэу Юрий Гороховыр, ХьакIэмызэ Аслъан зэнэкъокъум хэлэжьагъэхэм афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.