Ящэнэрэ чIыпIэм щыI

«Динамо-МГТУ» Мыекъуапэ – «Технолог» Белгoрод – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20).
Щылэ мазэм и 16-м Мыекъопэ къэралыгъо техногическэ университетым щызэдешIагъэх.

Мыекъуапэ ыкIи Белгород яволейбол командэхэм ятIонэрэ зэIукIэгъоу тикъалэ щызэдыряIагъэр уеплъын­кIэ гъэшIэгъоныгъэ. Едзыгъо пэпчъ «Динамэр» «Арсеналым» ыпэ итыгъ. Апэрэ едзыгъом 20:20 пчъагъэр хъугъэ; 21:21, 23:21, 24:22. ЯтIонэрэ, ящэнэрэ едзыгъохэм гумэкIыгъохэр къызыдахьыгъэх. ХьакIэхэр гуIагъэх, яшъыпкъэу ешIагъэх, ау текIоныгъэр къыдахыным фэхьазырыгъэхэп.

«Динамэм» хэтхэм зэдырагъэштэн, зэIукIэгъум яIэпэIэсэныгъэ къыщагъэлъэгъон алъэкIыгъ.

Юрий Пичуревыр, Никита Турсковыр, Даниил Чернышовыр, Никита Филипповыр, Илья Ковалевыр, нэмыкIхэри дэгъоу ешIагъэх. Командэм икапитанэу Къошк Руслъан къытиIуагъ спортым пыщагъэхэу къафэгумэкIыхэрэр агъэгушIохэ ашIоигъоу зэрешIагъэхэр.

— Зыр зым IэпыIэгъу фэхъу, зэгурэIох, — къытиIуагъ «Динамэм» итренер шъхьаIэу, Адыгэ Респуб­ликэм изаслуженнэ тренерэу Павел Зборовскэм. —«Технологым» ешIэгъуитIури тшIуихьын имурадыгъ.

«Технологым» итренер шъхьаIэ пресс-зэIукIэм къыщыгущыIагъэп, тиупчIэ джэуап къыритыжьыным фэхьазырыгъэп. Урысыем волейболымкIэ изэнэкъокъу иапшъэрэ купэу «Б-м» «Динамэр» щешIэ, ящэнэрэ чIыпIэм щыI.