ЯшIэныгъэ хагъахъо

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо Iофтхьабзэхэу 2014 — 2018-рэ илъэсхэм ателъытагъэхэм ащыщэу музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ орэдышъохэр къегъэIогъэнхэм фэгъэхьыгъэ республикэ зэIухыгъэ зэнэкъокъу тыгъуасэ Мыекъуапэ щаублагъ.

Адыгэ Республикэм культурэм­кIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Нафиса Васильевар искусствэ­хэмкIэ республикэ колледжэу У. Тхьабысымэм ыцIэ зыхьырэм къыщызэIукIэгъэ кIэлэеджа­кIохэм къафэгушIуагъ, гъэхъагъэ­хэр ашIынхэу афэлъэIуагъ.

ФлейтэмкIэ, альтымкIэ, тру­бэмкIэ, тромбонымкIэ, нэмыкI­хэмкIи музыкальнэ произведениехэр кIэлэеджакIохэм агъэ­жъын­чых. Адыгеим икомпозитор цIэрыIоу Тыкъо Къэплъан ыусыгъэ­хэр анахьыбэрэ къырагъаIохэрэм ащыщых. Гъот Аслъан имэкъамэхэри зэхэтхыгъэх. Классикэм хэхьэгъэ композиторхэу Л. Бетховен, М. Таривердиевым, С. Рахманиновым, В. Моцарт япроизведениехэр къезыгъаIохэ-рэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъа­хъорэр зэнэкъокъум къыщэ­лъагъо.

— Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ тиIэпыIэгъоу зэIухыгъэ зэнэкъокъур зэхэтщагъ, — къытиIуагъ Адыгеим искус­ствэхэмкIэ икIэлэцIыкIу еджапIэу К. Лъэцэрыкъом ыцIэ зыхьырэм ипащэу Андзэрэкъо Марзыет. — Музыкэм ишъэфхэр кIэлэцIыкIухэм дэгъоу зэра­гъэ­шIэнхэм фэшI мыщ фэдэ зэIу­кIэгъухэр ящыкIагъэх.

— КIэлэеджакIохэр бэмэ къа­кIэупчIэх, — къаIуатэ искусствэм иIофышIэхэу Маушъэ Ларисэрэ Бахтина Заретрэ. — Лъэпкъ зэфэшъхьафхэм ялIыкIохэр зэнэ­къокъум зэрэхэлажьэхэрэм те­гъэгушIо.

Краснодар краим, Адыгеим якIэлэеджакIохэр музыкэм зэфищагъэх. Композиторэу Тыкъо Къэплъан дунаир ымыхъожьыгъэу непэ къытхэтыгъэмэ, ипроизведениехэм икIэрыкIэу игуапэу ядэ­Iужьыщтыгъэу тэлъытэ. IофшIэгъэ дэгъу ащ къытфигъэнагъ.

С. Расколец, П. Азоян, В. Причепэ жюрим хэтых. Музыкэм пыщагъэхэм язэнэкъокъу непэ зэфа­хьы­­сыжьыщт, анахь IэпэIа­сэхэм шIу­хьаф­­тынхэр афашIы­щтых.

Сурэтхэм арытхэр: Маушъэ Ларис, Андзэрэкъо Марзыет, Бахтина Зарет; зэIу­кIэ­гъухэм ахэлэжьэгъэ кIэлэ­еджа­кIохэр.