ЯшIэныгъэ ауплъэкIу

Урысые Федерацием и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъурэм фэгъэ­хьыгъэу тыгъэгъазэм и 3-м къыщегъэжьагъэу и 10-м нэс зэрэ Урысыеу юридическэ диктант щатхы.

Адрэ шъолъырхэм афэдэу Адыгеири мы Iофтхьабзэм хэлажьэ. Онлайн шIыкIэм тетэу диктант зытхы зышIоигъохэм апае тиреспубликэ площадкэ 12 къыщызэIуахыгъ.

Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх Урысые общественнэ организациехэу «Урысыем июристхэм я Ассоциацие» ыкIи «Деловая Россия» зыфиIохэрэр, О.Е Кутафиным ыцIэ зыхьырэ Московскэ къэралыгъо юридическэ университетыр, предпринимательхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ УФ-м и Президент дэжь щыIэ Уполномоченнэр.

Тыгъэгъазэм и 7-м Адыгэ къэралыгъо университетым инаучнэ тхылъеджапIэ диктант зытхы зышIоигъо студентхэр къырагъэблэгъагъэх, онлайн шIыкIэм тетэу рекIокIыщт Iофтхьабзэм зэрэхэлэжьэщтхэ шIыкIэр зэхэщакIохэм къафаIотагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м и Очылхэм япалатэ и Президентэу, Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ игъэцэкIэкIо комитет итхьаматэу Мамый Алый, нэмыкIхэри.

Наталья Широковам къызэриIуагъэмкIэ, адрэ шъолъырхэм афэдэу Адыгеири Урысые юридическэ диктантым хэлажьэ. Адыгеим щыпсэухэрэм псэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, цIыфхэм финансхэм афэгъэхьыгъэ шIэныгъэу аIэкIэлъхэм ахэгъэхъогъэным Правительствэм ынаIэ тет. Мыщ къыдыхэлъытагъэу юристхэм я Ассоциацие зэзэгъыныгъэ дашIыгъ ыкIи цIыфхэм правовой шIэныгъэу яIэр зэрагъэшIэным пае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр адызэрахьэх.

— УФ-м и Конституцие загъэпсыгъэр илъэс 25-рэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу Iофтхьабзэр зэхащэ, — еIо Мамый Алый. — ЦIыфым юридическэ шIэныгъэу иIэр гъэунэфыгъэныр, хэбзэ фитыныгъэхэр зыфэдэхэр икъоу къыгурыгъэIогъэнхэр ыкIи правэр зэрагъэшIэным къыфэщэгъэнхэр ары пшъэрылъ шъхьаIэу Iоф­тхьабзэм иIэр. Диктантым зэфэхьысыжьхэр зыфашIыхэкIэ хэукъоныгъэ нахьыбэу зыхашIыхьагъэхэр къыхэдгъэ­щыщт, ахэм ядэгъэзыжьынкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтын фэе лъэныкъохэр дгъэнэфэщтых.

Диктантым изэхэщэнкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьыгъэр цIыфым правовой шIэныгъэу иIэр гъэунэфыгъэным имызакъоу, ащ хэгъэхъогъэныр ары. ЗэхэщакIохэм зэралъытэрэмкIэ, хэтрэ цIыфи ихэбзэ фитыныгъэхэр ышIэнхэ фае. Правовой шIэныгъэу яIэм хагъэхъонымкIэ ыкIи мы лъэныкъомкIэ заушэтынымкIэ Iофтхьабзэм ишIуагъэ къэкIонэу ары зэрэщыгугъыхэрэр.

Зыныбжь илъэс 14 хъугъэхэм къащыублагъэу фаехэр зэкIэ ыпкIэ хэмы­лъэу Iофтхьабзэм хэлэжьэнхэ алъэ­кIыщт. ЦIыфхэм яюридическэ шIэныгъэ къызщагъэлъэгъощт диктантым упчIэ 30 хэт. Тест шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ диктантыр зы сыхьаткIэ бгъэцэкIэн фае. Анахьыбэу къэпхьын плъэкIыщтыр балли 100.

Урысыем июристхэм я Ассоциацие и Адыгэ шъолъыр къутамэ АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ игъусэу диктантыр зыщыкIощт площадкэхэр Адыгэ къэралыгъо ыкIи Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетхэм, очылхэм ыкIи нотариатхэм япалатэхэм, республикэм гъэсэныгъэмкIэ иучреждениехэм ащагъэпсыгъэх. Мыекъуапэ имызакъоу, мыщ фэдэ площадкэхэр Красногвардейскэ, Тэхъу­тэмыкъое районхэм ыкIи Адыгэкъалэ къащызэIуахыгъэх.

КIАРЭ Фатим.