ЯшIэжь агъэлъапIэ

Зыкъэухъумэжьыгъэным фэ­гъэхьыгъэу Адыгеим патриоти­ческэ Iофтхьабзэхэр мы мафэ­хэм щызэхащэх. Ахэм ащыщ Уры­сыем и ДОСААФ  АР-мкIэ ишъо­лъыр къутамэ кIэщакIо зы­фэ­хъугъэ автопробегыр. Ар мэ­за­ем и 17-м республикэм щыкIощт.

Iофтхьабзэм хэлажьэхэрэр Мыекъуапэ, Пэнэжьыкъуае, Адыгэкъалэ, Щынджые, Тэхъу­тэмыкъуае, Афыпсыпэ, Хьащтыку адэхьащтых.

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеим нэмыц-фашист теха­кIохэр рафыжьхи, тишъолъыр шъхьафит зашIыжьыгъэр илъэс 74-рэ зэрэхъурэм, Хэгъэгум иухъумакIохэм я Мафэ ыкIи Урысыем и ДОСААФ зызэ­хаща­гъэр илъэс 90-рэ зэрэ­хъу­гъэм ар афэгъэхьыгъ.

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэ­хэм я Хэгъэгу шIу арагъэлъэ­гъуныр, ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэ тинахьыжъхэм яшIэжь гъэлъэпIэгъэныр ары Iофтхьаб­зэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр.

Адыгэ Республикэм иветеранхэм я Совет хэтхэр, Урысы­ем и ДОСААФ АР-мкIэ ишъо­лъыр къутамэхэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэ организациехэр ыкIи гурыт еджапIэхэм ащеджэхэрэр автопробегым хэтыщтых.

Автомобили 10 фэдиз Iоф­тхьабзэм хэлэжьэнэу агъэнафэ. Къоджэ псэупIэу зыдахьэхэрэ пэпчъ митингхэр ащашIы­щтых, къэгъагъэхэр мыжъобгъухэм акIаралъхьащтых.

Делэкъо Анет.