Яфитыныгъэхэр къаухъумэщтых

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат пшъэрылъ къызэрафишIыгъэм тетэу АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав АдыгеимкIэ щэм гъомылапхъэхэр хэзышIыкIырэ предприятиехэм япащэхэм зэхэсыгъо адыриIагъ.

Товар тамыгъэу «Адыгэ къуаер» зыфиIорэр зэрагъэфедэщтым ыкIи зэлъашIэрэ шъолъыр брендыр ыпэкIэ зэрэлъагъэкIотэщтым иIофыгъохэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровыр, АР-м зекIонымкIэ ыкIи курортхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Къэлэшъэо Инвер, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ игуадзэу Алексей Поддубнэр, Адыгэ къэралыгъо технологическэ университетым иректорэу Къуижъ Саидэ.

Сапый Вячеслав зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм агу къыгъэкIыжьыгъ бэмышIэу интеллектуальнэ фитыныгъэхэмкIэ хьыкумым унашъоу ышIыгъэр. Хьыкумым Роспатентым дыригъэштагъ, товар тамыгъэу «Адыгэ къуаер» АР-м ит предприятие закъохэм агъэфедэн фаеу унашъо ышIыгъ. Урысые Федерацием ишъолъыр зэфэшъхьафхэм къуаер къащыдэзыгъэкIыщтыгъэ предприятии 4-у арытхэм ащ фэдэ фитыныгъэ яIэжьэп.

АдыгеимкIэ товар тамыгъэу «Адыгэ къуаер» ыгъэфедэным ифитыныгъэ зиIэр заводитф: пшъэдэкIыжьэу ахьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэхэу «Красногвардейскэ щэ заводыр», «Тамбовский» зыфиIорэр, «Шэуджэн щэ заводыр», «Щэ заводэу «Адыгейскэр» ыкIи Iахьзэхэлъ зэIухыгъэ обществэу «Джаджэр».

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Юрий Петровым къызэриIуагъэмкIэ, ижъыкIэ къыщегъэжьагъэу адыгэ къуаем ишIын зыIэ илъыр адыгэхэр ары ыкIи лIэшIэгъу-лIэшIэгъоу къыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм а хэбзэшIур лъагъэкIуатэзэ къырэкIох. Адыгэ къое шъыпкъэр IэкIэ ашIы, пцел чъыгым ичыцIынэ хэшIыкIыгъэ матэмкIэ ар рахы, ащ ишIуагъэкIэ къуаем теплъэ гъэнэфагъэ иIэ мэхъу. Ар ашIыным пае чIыпIэ гъэнэфагъэхэм ащагъэхъурэ чэмхэм къатырэ щэ къабзэр агъэфедэ. Ащ къыхэкIыкIэ шIуагъэу иIэмкIэ адыгэ къуаер нэмыкIхэм къахэщы.

Промышленнэ производствэм иамалхэр къызфигъэфедэзэ адыгэ къуаем икъыдэгъэкIын апэу зыгу къэкIыгъэр «Адыгэ щэ комбинат» зыфаIощтыгъэм идиректорэу щытыгъэ Хьэшх Мэдин Ибрахьим ыкъор ары. Апэ ар 1968-рэ илъэсым къызщыдагъэкIыгъэр Шэуджэн щэ заводыр ары. 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу илъэс къэс къое тонн мини 10 фэдиз республикэм къыщашIы, 2016-рэ илъэсым а пчъагъэр тонн мин 11,5-м нэсыгъ.

— Адыгэ къое шъыпкъэр тэ тишъолъыр закъу ары къызщыдагъэкIырэр. НэмыкI чIыпIэхэм зэрэщызэлъашIэрэм имызакъоу, адыгэ къуаер Адыгеим ибрендэу щыт. Типродукцие лъыдгъэкIотэныр, ащ изытет тылъыплъэныр, шапхъэхэм адимыштэрэ къуаер тибэдзэрхэм къатемыхьаныр непэ пшъэрылъ шъхьаIэу тиI. Мы IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэн фаеу Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къытфигъэпытагъ, — къыIуагъ Сапый Вячеслав.

Шъолъыр продукцием имэхьанэ гъэпытэгъэным, уасэмкIэ политикэр гъэпсыгъэным, технологическэ зэикI шапхъэр гъэуцугъэным, джащ фэдэу продукциеу къыдагъэкIырэм идэгъугъэ лъыплъэгъэным ыкIи адыгэ къуаер къыдэзыгъэкIыхэрэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэм афэгъэхьыгъэ Iофыгъохэм зэхэсыгъом щатегущыIагъэх. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм зэралъытагъэмкIэ, пшъэрылъэу апашъхьэ итхэм язэшIохынкIэ зишIуагъэ къэкIощтхэм ащыщ щэм дэлэжьэрэ предприятиехэм я Ассоциацие зэхэщэгъэныр.

Предложениеу къахьыгъэхэм ахэплъэжьынхэшъ, зы екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыхахынэу зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэм зэдаштагъ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.