ЯтIонэрэ чIыпIэр гъунапкъэп

«АГУ-Адыиф-2» Мыекъуапэ — «Звезда-УОР» Звенигород — 36:26 (18:16).
Мэзаем и 16-м спорт Унэшхоу «Ошъутенэм» щызэIукIагъэх.
Зезыщагъэхэр: А. Будагов, Р. Ханмагомедов.

«АГУ-Адыиф-2»: къэлэпчъэIутхэр: Пивнева, Скнарь; ешIакIохэр: Кучеренко — 8, А. Морозова — 3, Логвиненко — 6, Кази­ха­нова — 4, Кожубекова — 6, Никулина — 5, Проворотова — 1, Баева — 1, Суворова, С. Морозова — 1, Пивнева, Дмит­риева, Мельникова — 1.

Апшъэрэ купым хэтхэ ганд-бол командэхэм язэIукIэгъухэр гъэшIэгъонэу макIох. «АГУ-Адыиф-2-м» итренер шъхьаIэу Никита Голуб зэрилъытэрэмкIэ, Адыгэ Республикэм игандбол командэ шъхьаIэу «Адыифым» аштэнхэм фэшI ныбжьыкIэхэм яшъыпкъэу Iоф зыдашIэжьы. Типшъашъэхэм ащыщхэр Уры­сыем ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтых, дунэе зэIукIэгъухэм зафагъэхьазыры.

Мария Кучеренкэр, Диана Казихановар, Юлия Кожубековар, нэмыкIхэри «Адыифым» итренер шъхьаIэу Александр Реввэ инэплъэгъу итых, суперлигэм щыкIо­рэ зэIукIэгъухэм ахегъэлажьэх.

ЯтIонэрэ зэIукIэгъур

«АГУ-Адыиф-2» — «Звезда-УОР» — 35:24 (18:12). Мэзаем и 17-м Мыекъуапэ щызэдешIагъэх.

«АГУ-Адыиф-2»: къэлэпчъэ­Iутхэр: Пивнева, Скнарь; ешIа­кIохэр: С. Морозова — 1, Кучеренко — 5, А. Морозова, Казиханова — 4, Кожубекова — 6, Никулина — 6, Проворотова, Баева — 5, Суворова — 1, Логвиненко — 2, Дмитриева, Мельникова — 5.

«АГУ-Адыиф-2-р» нахьыбэрэ ыпэкIэ илъыщтыгъ, къэлапчъэм Iэгуаор дидзэнымкIэ шIыкIэшIу­хэр къыгъотыщтыгъэх. Типшъашъэхэр дэгъоу ыкIи дахэу ешIагъэх.
ЯтIонэрэ чIыпIэм щыIэу «АГУ-Адыиф-2-р» зэнэкъокъум хэла­жьэ, нахьыбэрэ тигъэгушIощтэу тегъэгугъэ. Мэлылъфэгъу мазэм и 6-м къалэу Уфа щешIэщт.