ЯтIонэрэ къекIокIыгъор

Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэм ятIонэрэ къекIокIыгъор аублагъ.

ЕшIэгъухэр

«Адыгэкъал» — «Теуцожь район» — 6:2, «Герта» Ханский – «Красногвардейскэ район» — 0:5.
Зэнэкъокъур лъэкIуатэ, зичэзыу ешIэгъухэр нэмыкI командэхэм яIэщтых.