ЯтIонэрэу къыщызэIуахыгъ

Кавказ къэралыгъо биосфернэ заповедникымрэ тыкъэзыуцухьэрэ дунаим икъызэтегъэнэн пылъ Союзэу (NAВU) Гер­ма­ни­ем щызэхэщагъэмрэ чIыопсым икъэухъумэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр бэшIагъэу агъэцакIэх.

Тызыхэт илъэсым ахэм зэхащэгъэ къэгъэлъэгъонэу «Кавказ заповедникым ичIыопс» зыфиIорэр къэлэ зэфэшъхьаф­хэм къащагъэлъэгъуагъ. Джащ фэдэу щылэ мазэм сурэт хьалэмэтхэм Берлин икъэлэ­дэсхэр нэIуасэ афашIыгъагъэх. ЛъэныкъуитIуми ялIыкIохэр зыхэлэжьэгъэ зэIукIэгъум илъэс зэкIэлъыкIохэм гъэхъа­гъэу ашIыгъэхэм ыкIи тапэкIэ Iоф зыдашIэщт Iофыгъохэм ащытегущыIэгъагъэх.

Илъэсым ыкIэм джыри къэгъэлъэгъонхэр Германием щырекIокIых. Джы ахэр шIэны­гъэмрэ культурэмрэкIэ Урысыем и Унэу Берлин дэтыр ары къызыщызэIуахыгъэр. Урысыем исурэттеххэм яIофшIэгъэ гъэшIэгъон 50 ахэм ахэлажьэ. Сурэтхэр псыхъохэм, къушъхьэ­хэм, псыкъефэххэм, псэу­шъхьэхэм атехыгъэх, тизаповедник ялыягъэу зэрэдахэр къаушыхьаты.

Сурэт къэгъэлъэгъонхэм якъызэIухыгъо хэлэжьагъэх Берлин шIэныгъэмрэ культу­рэм­рэ я Унэу дэтым ипащэу Павел Извольскэр, NAВU-м икъутамэу Кавказым щыIэм итхьаматэу Виталий Ковалевыр, Кавказ заповедникым ипащэ игуадзэу Ольга Пеговар, ащ икъэухъумэн фэгъэ­хьыгъэ проектыр гъэцэкIагъэ зэрэхъу­рэм лъыплъэрэ Алексей Бибиныр.

Шъаукъо Аслъангуащ.