Ясэнаущыгъэ цIыфыгур егъэфабэ

Гъэтхапэм и 25-р, культурэм иIофышIэ и Мафэ, игъэкIотыгъэу зыщыхагъэунэфыкIыгъэхэм Тэхъутэмыкъое районыр ащыщ. Ащ фэгъэхьыгъэ Iоф­тхьабзэм тэри теплъын амал тиIагъ. Хабзэ зэрэхъу­гъэу, илъэс къэс мы мафэр ащ щагъэмэфэкIы.

Культурэм иIофышIэхэм мэ­фэкI чэфыгъор къыпхалъхьэ, шIэ­ныгъэм идунэе гъэшIэгъон ипчъэхэр къыпфызэIуахых, ис­кусствэм осэшIу фыуагъэшIы.

Районым иотраслэ зэфэ­шъхьафхэм ялIыкIохэу, яIофшIэ­гъухэу, яныбджэгъухэу культу­рэм иIофыгъохэм агъэгумэкIы­хэрэр зимэфэкIхэм къафэгу­шIонхэу къеблэгъагъэх.

Зисэнэхьат фэшъыпкъэхэу, чIы­пIэ эстрадэм «жъуагъохэр» щызэхэзгъанэхэу, зисэнау­щы­гъэ­кIэ цIыфыгур зыгъэфабэхэрэ творческэ цIыфхэм Iоф­тхьа­бзэм ипэублэ щафэгушIуагъэх.

А пшъэрылъыр апэу зыгъэцэ­кIагъэр Тэхъутэмыкъое район ад­министрацием ипащэ игуа­дзэу Ярахмед Ярахмедовыр ары.

ЦIыфым игушъхьэлэжьыгъэ зынэсырэр культурэм къе­гъэлъагъо. Ащ фэлэжьэрэ цIыф­хэм тынаIэ атедгъэтыныр ти­пшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ къыIуагъ ащ. — Культурэм­рэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ Iоф зышIэу тиIэхэм ягъэхъагъэ­хэм тарэгушхо, районыр зэ­лъа­рагъэшIэным яIахьышIу ренэу халъхьэ. Сэ сшъхьэкIи, администрацием ыцIэкIи шъуи­мэфэкIкIэ сышъуфэгушIо. Шъуи­гъэхъагъэхэм ахахъоу, шъуи­му­радхэр къыжъудэхъухэу шъу­щыIэнэу шъуфэсэIо!

Культурэм изаслуженнэ Iо­фы­шIэхэу лъытэныгъэ зыфа­шIыхэрэр, иветеранхэр торжест­веннэу сценэм къыдащэя­гъэх. Ахэр Абрэдж Хьаниф, ХьакIэгъо­гъу Захьрэт, Шъоумыз ­Анзаур, Барцо Залиф, Любовь Во­робь­евар, Татьяна Ярыш. ­Щытхъу тхылъхэмрэ нэпэеплъ шIухьаф­тынхэмрэ ахэм араты­гъэх.

Ащ ыуж Адыгэ ­Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ ищытхъу ыкIи ирэзэныгъэ тхылъхэр къызфагъэшъошагъэхэм аратыжьыгъэх. Ахэр Шъэуап­цIэ­къо Адам, Анастасия Эркан, Псаукъо Сулет, Унэрэкъо Тэмар, нэмыкIхэри.

Клубхэм ыкIи библиотекэхэм яIофышIэхэм сыдигъуи районыр арэгушхо. Творческэ ыкIи шIэныгъэ IофшIэнэу зэра­хьэрэм яшIуагъэкIэ лъэпкъ зэ­къотныгъэр мэпытэ, Урысыем икультурэ агъэпсы. Мыхэри мы мафэм ащыгъупшагъэхэп, нэпэ­еплъ шIухьафтынхэмкIэ, ­щытхъу тхылъхэмкIэ къыхагъэ­щыгъэх.

Культурэм иIофышIэхэм анахь пшъэрылъ шъхьаIэу яIэр цIыф­хэм языгъэпсэфыгъо уахътэ афы­зэхащэныр, лъэпкъ творчествэм хэхъоныгъэ фашIыныр, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр тишэн-хабзэхэм афапIунхэр ары. А зэпстэури афызэшIокIэу сIоми сыхэукъощтэп.

ГущыIэр лъигъэкIотагъ Тэхъу­тэ­мыкъое районым культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу КIэ­лэбый Зурыет. МэфэкI Iоф­тхьа­бзэм къеблэгъагъэхэм ащ шIу­фэс къарихыгъ, яIофшIэн уасэу къыфашIыгъэр зэригуапэр хи­гъэунэфыкIыгъ. Зэнэкъокъухэу, фестивальхэу урысыем, респуб­ликэм ащыкIохэрэм ахэлэ­жьэн­хэмкIэ IэпыIэгъу къа­фэ­хъухэрэм «тхьашъуегъэпсэу» къа­риIуагъ.

МэфэкI Iофтхьабзэр орэ­дыIо­хэм, къэшъокIо купхэм лъагъэ­кIотагъ. Программэ баеу къагъэ­хьазырыгъэм цIыфхэм чэфыгъо къахилъхьагъ, ягуапэу концертым еплъыгъэх.