Япсауныгъэ щагъэпытэ

КIэлэеджакIохэм спортым яIэпэIэсэныгъэ щыхагъэхъоным, япсауныгъэ агъэпытэным, щыIэныгъэм нахьышIоу зыфагъэхьазырыным афэшI «Президент зэIукIэгъухэр» зыфиIорэ зэнэкъокъухэр хэгъэгум щызэхащэх.

Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэ зэгъусэхэу я 9-рэ классхэм ащеджэхэрэм якIэух зэнэкъокъу тыгъуасэ Мыекъуапэ щырагъэкIокIыгъ.

— Атлетикэ псынкIэмкIэ, баскетбол цIыкIумкIэ, спортым ехьылIэгъэ шIэныгъэхэмкIэ, фэшъхьафхэмкIи кIэлэеджакIохэр республикэ стадионым щызэнэкъокъугъэх, — къеIуатэ физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ Комитетым иотдел ипащэу Къохъужъ Рустам. — Урысыем спортым мэхьанэу щыратырэм зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ащ фэдэ зэIукIэгъухэм шIогъэшхо къахьы. Спорт лъэпкъ зэфэшъхьафхэм зафагъэсэным, сэнаущыгъэу ахэлъыр къыхэгъэщыгъэным афэшI едзыгъохэр гъогогъуищэ зэхэтщагъэх.

Апэрэ спорт зэIукIэгъухэр къуаджэхэм, ятIонэрэ зэнэкъокъухэр районхэм ащыкIуагъэх. Анахь лъэшхэр къыхахынхэм пае кIэух зэIукIэгъухэр Мыекъуапэ щызэхащагъэх.

Тэхъутэмыкъое районым къикIыгъэхэм япащэхэу Ирина Торосьянрэ Анастасия Романовамрэ къызэрэтаIуагъэу, Инэм игурыт еджапIэу N 25-м иеджакIохэр дахэу зэрэфэпагъэхэм дакIоу, спортым яIэпэIэсэныгъэ щауплъэкIугъ. Атлетикэ псынкIэр пшъашъэхэм нахь ашIогъэшIэгъон.

Баскетбол цIыкIум щызэнэкъокъугъэ пшъашъэхэм якIэух ешIэгъу тигуапэу теплъыгъ. Хъурджанэм Iэгуаор нахьыбэрэ изыдзэщтыр къыхэгъэщыгъуаеу щытыгъ. Красногвардейскэ районым щыщ пшъашъэхэу Мамхыгъэ Фатимэ, Анастасия Макаровар, Ангелина Беловицкаяр зыхэт командэм апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Теуцожь районыр ятIонэрэ, Джаджэ щыщхэр ящэнэрэ хъугъэх.

КIалэхэм баскетбол цIыкIумкIэ язэIукIэгъухэри гъэшIэгъоныгъэх. Аужырэ нэгъэупIэпIэгъухэм Тэхъутэмыкъое районым икомандэ хъурджанэм Iэгуаор ридзагъ, ухъумэн Iофхэри дэгъоу ыгъэцэкIагъэх. ТекIоныгъэр тэхъутэмыкъуаехэм къыдахыгъ, Мыекъопэ районыр ятIонэрэ, Джэджэ районыр ящэнэрэ, Теуцожь районыр яплIэнэрэ хъугъэх.

ЗэIукIэгъухэм ясудьяхэу Евгений Крбашян, Светлана Золотцевам зэралъытэрэмкIэ, кIэлэеджакIохэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо.

Республикэм апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэ командэр Урысыем икIэух зэнэкъокъу хэлэжьэщт.

Сурэтхэм арытхэр: баскетболымкIэ ешIакIохэу Ф. Мамхыгъэр, А. Макаровар, А. Беловицкаяр; зэнэкъокъур макIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый