Япсауныгъэ зэщыкъуагъэми…

Гъогум щынэ­гъончъэу щызе­кIонхэмкIэ шап­хъэ­хэр зи­псауны­гъэ амалхэр зэщыкъогъэ кIэлэцIыкIухэм арагъэшIэнхэм епхыгъэ Iофтхьабзэ зэпэчыжьэ шIы­кIэм тетэу Къэралыгъо автоинспекцием икъулыкъушIэхэм зэхащагъ.

Видеосыхьатыр окIофэ гъогу тамыгъэхэм ямэхьанэ, гъогур щынэгъончъэу зэрэзэпачыщт шIыкIэхэр кIэлэцIыкIухэм агу къагъэкIыжьыгъэх.

Джащ фэдэу Къэралыгъо автоинспекцием социальнэ Iофтхьабзэу зэхищэхэрэр еджа­кIохэу зэпэчыжьэ шIыкIэкIэ рагъаджэхэрэм къафаIотагъ. Мыхэм яамалхэр зэщыкъуа­гъэхэми, гъогурыкIоным хэлажьэх. Урысые Iофтхьабзэу «Зэ­пырыкIыпIэм икъиныгъохэр» зыфиIорэм кIэлэцIыкIухэм къыдырагъэштагъ ыкIи лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм зэращысакъыщтхэр къаIуагъ.