ЯорэдкIэ, якъашъокIэ узыIэпащэ

Бзылъфыгъэхэм я Дунэе мафэ фэгъэхьыгъэ кон­цертхэр Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филар­моние, Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В.И. Лениным ыцIэ зыхьырэм, къалэм изыгъэпсэфыпIэ парк, нэ­мыкI­хэм ащыкIуагъэх.

Адыгеим итворческэ куп анахь цIэрыIохэм филармонием щы­кIогъэ мэфэкI Iофтхьабзэр къа­гъэбаигъ. Симфоническэ оркест­рэм идирижер шъхьаIэу Аркадий Хуснияровыр япащэу музы­кантхэм орэдышъохэр агъэжъын­чыгъэх, Адыгэ Республикэм иза­служеннэ артисткэу Нэгъой Ма­ринэ къыдежъыугъэх. Дунаим щы­зэлъашIэрэ «Ислъамыем» иорэд­хэри, икъашъохэри концертым еплъыгъэхэм лъэшэу агу ри­хьыгъэх. Урысыем изаслуженнэ артисткэу ХъокIо Сусанэ, Адыге­им инароднэ артистхэу Лъэцэр Светланэ, Мышъэ Андзаур, республикэм изаслуженнэ артистхэу Къумыкъу Щамсудин, Шымырзэ Казбек, Лъэустэнджэл Рузанэ, Сихъу Руслъан, фэшъхьаф­хэм тагъэгушIуагъ. Пщынэо цIэ­рыIоу ЛIыбзыу Аслъан, ­Адыгеим инароднэ артисткэу Кушъэкъо Симэ, орэдыIо купэу «Ошъутенэм» хэтхэм, ансамблэхэу «Казачатэм», «Мыекъуапэ инэфы­лъэхэм», фэшъхьафхэм бэрэ Iэгу афытеуагъэх. Адыгеим инароднэ артистэу, къэралыгъо ансамблэу «Налмэсым» икъэшъуа­кIоу Шагудж Батурай «ЛъэпэчIа­сэр» къызэришIыгъэм искусствэм пыщагъэхэм осэ ин фашIыгъ.

Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэу В. И. Лениным ыцIэ зыхьырэм гъэ­тхапэм и 8-м щымэфэкIы­шхуагъ. IэпэIасэхэм яIофшIагъэ къыщагъэлъэгъуагъ, щапIэхэр къы­щызэIуахыгъагъэх. «Ошъутенэм» иорэдыIохэу ПIатIыкъо Маринэ, Мамхыгъэ Маринэ, Жарэкъо Руслъан, Хьазэщыкъо Мосэ адыгэ орэдхэр къаIуагъэх.

Къыхэдгъэщы тшIоигъу ­адыгэ орэдыбэ пчэгум зэрэщыIугъэр. Республикэм шIукIэ щашIэхэрэ артистхэу Кушъэкъо Симэрэ Хъут Рустамрэ яорэдхэр гум лъэIэсых.

КIэлэцIыкIу къэшъокIо купэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэм» яхудо­жественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу Нэныжъ Айдэмыр къызэрэтиIуагъэу, мэфэкI зэхахьэхэм кIэлэцIыкIухэр ащыуджыгъэх. Мыекъуапэ ипчэгу шъхьаIэ ансамблэр дахэу къыщы­шъуагъ. Адыгэ шъошэ зэкIужьэу кIэлэцIыкIухэм ащыгъхэм уагъэ­гушхо.

Къэлэ паркым щыкIогъэ зэ­ха­хьэхэм ныбжьыкIабэ ахэлэ­жьагъ. Купэу «Радугэм», фэ­шъхьафхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъахъорэр тигуапэ.

Республикэм культурэмкIэ иминистрэ игуадзэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, Мыекъуапэ иадминистрацие культурэмкIэ игъэIо­рышIапIэ ипащэу Цэй Розэ, фи­лармонием ихудожественнэ пащэу Туренко Адыиф зэрэхагъэу­нэфыкIыгъэу, мэфэкI концертхэр гъэшIэгъоныгъэх, цIыфыбэ яплъыгъ.

Сурэтхэр зэхахьэхэм къащытетхыгъэх.