ЯорэдкIи, якъашъокIи узыIэпащэ

Адыгэ къэралыгъо университетым студентхэм яфестиваль щыкIуагъ. Республикэм иапшъэрэ еджа­пIэхэм, колледжхэм ястудентхэм ясэнаущыгъэ искусствэм къыщагъэлъэгъуагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, медицинэмкIэ колледжым, кIэлэегъэ­джэ колледжэу Хъ. Андырхъуаем ыцIэ зыхьырэм, физкультурэмкIэ ыкIи дзюдомкIэ Институтым, юридическэ, тарихъ, филологие, нэмыкI факультетхэм ащеджэ­хэрэм орэдхэр къаIуагъэх, къэшъуагъэх, усэхэм къяджагъэх, театрализованнэ едзыгъохэр къа­шIыгъэх.

ОсэшI купым хэтхэу Мурэтэ Лидие, Кушъэкъо Симэ, Шъхьаплъэкъо Фатимэ, Ирина Сергеевам, Зыхьэ Мэлайчэт, Шагудж Казбек, фэшъхьафхэм язэфэ­хьысыжьхэм къащыхагъэщыгъэм уегъэгушхо.

— «Студентхэм ягъатх» зыфи­Iорэ зэнэкъокъур илъэс 20 хъугъэу зэхащэ, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу, Абхъазым изаслуженнэ артисткэу Кушъэкъо Симэ. — Мыгъэ театрэм и Илъэс. Ащ фэгъэ­хьыгъэу студентхэм язэнэкъокъу Адыгэ къэралыгъо университетым щэкIо. Орэд къэзыIохэрэм, къэшъуакIохэм ясэнаущыгъэ къызэ­рэзэIуахырэр фестивалым щыт­лъэгъугъ. Филологым, технологым, юристым орэд къыIоныр тшIогъэ­шIэгъон.

— Студентхэм якъэшIыгъохэм сигуапэу сяплъыгъ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артисткэу ХъокIо Сусанэ. — Лъэпкъ искусствэм ишъэфхэр зэрагъашIэх, адыгэ шъуашэр зыщыплъэныр зы Iоф, ау ар зепхьаным, сценэм укъыщышъоным афэшI бэмэ за­фэбгъэсэн фаеу тэлъытэ. Студент­хэр ныбжьыкIэх, яшIэныгъэхэм аха­гъэхъонэу сэгугъэ.

Мыекъопэ къэралыгъо гуманитар-техническэ колледжым икъэ­шъокIо ансамблэ осэшI купым къыхигъэщыгъэмэ ащыщ. ЭкономикэмкIэ ыкIи правэмкIэ икъута­мэ ипащэу КIыкI Руслъан худо­жественнэ Iофыгъохэри зэшIуихыгъэх. КIалэхэри, пшъашъэхэри адыгэ къашъохэм афегъасэх.

— Адыгэ шъуашэр къякIоу ащыгъэу пчэгум щыуджыхэ зыхъу­кIэ, лъэпкъ шэн-хабзэхэм ямэ­хьани къыхэогъэщы, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Адыгэ Республикэм культурэмкIэ изаслуженнэ IофышIэу Шагудж Казбек. — ТиныбжьыкIэхэр дахэу къэшъох.

Колледжым истудентхэм къытаIуагъ фестивалым дэгъоу зыфагъэхьазырыным фэшI кIэлэ­егъаджэхэр IэпыIэгъу къазэра­фэхъугъэхэр.

— «Студентхэм ягъатх» зыфи­Iорэ фестивалым урысхэр, адыгэ­хэр, Гурыт Азием илъэпкъхэр, нэмыкIхэри хэлэжьагъэх, — къе­Iуатэ МГГТК-м ипащэу Тепсае Заремэ.

— Искусствэм ныбжьыкIэхэр зэфещэх, яшIэныгъэ къыщагъэлъагъо. Ны-тыхэр къызэ­рэкIохэрэр лъэшэу тигуапэ.

Студентхэм ягъатхэ фэгъэхьыгъэ кIэух пчыхьэзэхахьэр мэ­лы­лъфэгъум и 15-м Адыгэ къэ­ралы­гъо университетым щыкIонэу щыт.