Янэплъэгъу рагъэкIыхэрэп

Урысые интернет Iофтхьабзэу «Урысыер, зипхыхь!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Мыекъуапэ игъогу инспекторхэр щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцогъэ кIэлэцIыкIухэм аIукIагъэх.

Зыныбжь имыкъугъэхэр гъогу-транспорт хъугъэ-шIагъэхэу зыхафэхэрэр зыфэдэхэр инспекторхэм къафаIотагъ. Хэбзэукъоныгъэу зэрахьэхэрэр ыкIи ащкIэ пшъэдэкIыжьэу арагъэхьырэмкIи щысэхэр къафахьыгъэх. Джащ фэдэу агу къыгъэкIыжьыгъэхэм ащыщ лъэсрыкIохэу гъогум тетхэми, пассажирэу машинэм исхэми зэрэзекIонхэ фаер.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэр щынэгъончъагъэм ибгырыпх ыкIи нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр зэрэбгъэфедэнхэ фаер ары.

Зыныбжь имыкъугъэхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыщаIыгъхэ гупчэм (ЦВСНП) чIэсхэм Iофтхьабзэр окIофэ джэгукIэ зэфэшъхьафхэр, викторинэхэр афызэхащагъэх. Автомобильхэр зэрыкIохэрэ гъогур щынэгъончъэу зэрэзэпыпчыщтыр агу къагъэкIыжьыгъ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэм афэгъэхьыгъэ упчIэхэм яджэуапхэр инспекторхэм аратыжьыгъэх.

Ягупсэхэм анаIэ зытемыт кIэлэцIыкIухэмкIэ мыщ фэдэ сыхьатхэм мэхьанэшхо яI. Ахэм яшъэф цIыкIухэри полицием икъулыкъушIэхэм къафаIотагъэх — мы гупчэм къычIэфэнэу зэрэхъугъэхэр, а бзэджэшIагъэр зэрахьаным ушъхьагъоу фэхъугъэр.

ЗэIукIэгъум икIэухым гупчэм икIэлэпIухэми, ащ чIэс Iэтахъохэми нэфынэр къэзытырэ пкъыгъохэр ыкIи гъэзетэу «Добрая дорога детства» зыфиIорэр шIухьафтынэу аратыгъэх.