ЯмэфэкI хагъэунэфыкIыгъ

Урысыем идзэ комиссариат зызэхащагъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ АР-м идзэ комиссариат бэмышIэу щыкIуагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ игуадзэу Шъэо Аскэр. Зэхахьэр къызэIуихыгъ ыкIи зэрищагъ АР-м идзэ комиссарэу Александр Авериным. Дзэ комиссариатым тарихъ гъогоу къыкIугъэм ар кIэкIэу къытегущыIагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, 1918-рэ илъэсым мэлылъфэгъум и 8-м народнэ комиссархэм я Совет иунашъокIэ апэу дзэ комиссариатыр зэхащэгъагъ. Ащ ыуж охътэ кIэкIым Дзэ Плъыжьыр зэхащагъ ыкIи зэо зэпэуцужьхэм ахэлэжьэнхэмкIэ ящыкIагъэхэр зэкIэ арагъэгъотыгъэх. Хэгъэгу зэошхом илъэхъан дзэ комиссариатхэм яшIогъэшхо къэкIуагъ.

МэфэкIымкIэ А. Авериныр иIофшIэгъухэм къафэгушIуагъ, тапэкIи щытхъу хэлъэу япшъэрылъхэр агъэцэкIэнхэу къафэлъэIуагъ.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Наталья Широковам АР-м идзэ комиссариат иIофышIэхэм шIуфэс гущыIэкIэ закъыфигъэзагъ ыкIи ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, Урысыем идзэ комиссариат тарихъ гъогу ин къыкIугъ, илъэс зэкIэлъыкIохэм мымакIэу яIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фэхъугъэх. Сыдигъуи дзэ комиссархэм Iофэу агъэцакIэрэм тищыIэныгъэ чIыпIэшхо щеубыты. НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу пIугъэнхэмкIэ, дзэ къулыкъум фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ щытхъу хэлъэу Iофтхьабзэхэр зэрахьэх.

Нэужым АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ ыкIи ищытхъу тхылъхэр Наталья Широковам аритыжьыгъэх АР-м идзэ комиссариат иIофышIэхэу Игорь Кованде, Наталья Рачек.

Шъэо Аскэр республикэм идепутатхэм ацIэкIэ зимэфэкIхэм къафэгушIуагъ. АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ищытхъу тхылъхэр Юрий Прокудиным, Элеонора Пучковам, Светлана Моревой ыкIи Сергей Мозгачевым аритыжьыгъэх.

Зэхахьэм икIэухым Урысыем идзэ комиссариат итарихъ къизыIотыкIырэ фильмэр къагъэлъэгъуагъ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.