ЯмэфэкIкIэ афэгушIуагъэх

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэс къэс мэкъуогъум иящэнэрэ тхьаумафэ медицинэм иIофышIэ и Мафэ тикъэралыгъо щыхагъэунэфыкIы.

А мэфэкIым фэгъэхьыгъэ зэхахьэу Мыекъуапэ щыкIуагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат, АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, республикэм и Парламент идепутатхэр, нэмыкIхэри.

Пстэуми апэу КъумпIыл Мурат медицинэм иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

— ЦIыфмэ япсауныгъэ къэухъумэгъэным уфэлэжьэныр къызэрыкIоп

ыкIи псынкIэп, ау ар зэрифэшъуашэу шъогъэцакIэ. Ащ дакIоуи цIыфыгъэрэ гукIэгъуныгъэрэ шъухэлъэу сымаджэхэм шъуапэгъокIын шъолъэкIы, — къыIуагъ ащ. — Шъуипсауныгъэ къыщымыкIэу, шъуигухэлъхэр къыжъудэхъунхэу тышъуфэлъаIо.

Гулъынтфэ уз зиIэхэм медицинэ IэпыIэгъоу арагъэгъотырэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэ зэрэхъугъэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. Демографием изытет зэхъокIыныгъэшIухэр зэрэфэхъугъэхэр зэхахьэм къыщаIуагъ. 2016-рэ илъэсымкIэ нэбгырэ мини 100 зыпштэкIэ, нэбгырэ 12,9-мэ ядунай ахъожьыгъ. БлэкIыгъэ илъэсхэм ягъэпшагъэмэ, кIэлэцIыкIухэу зидунай зыхъожьыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. 2016-рэ илъэсым шэпхъэ инхэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур нэбгырэ мини 2-м ехъумэ арагъэгъотыгъ.

Республикэм щыпсэухэрэм медицинэ IэпыIэгъоу агъотырэр нахьышIум ылъэныкъокIэ зэхъокIыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ фельдшер-мамыку IэзапIэхэр, врачебнэ амбулаториехэр, поликлиникэхэр Адыгеим къыщызэIуахыгъэх. Диагностическэ гупчэ республикэм щашIынэу мыгъэ рагъэжьагъ. Республикэ диабетологическэ гупчэр, патологиемкIэ гупчэр, кардиологическэ диспансерыр, диагностическэ отделениер, нэмыкIхэри мыщ хэхьащтых.

Федеральнэ программэу «Земский доктор» зыфиIорэр республикэм гъэцэкIагъэ зыщыхъурэ 2012-рэ илъэсым къыщыублагъэу ныбжьыкIэ специалист 261-мэ къоджэ псэупIэхэм Iоф ащашIэнэу загъэзагъ. Тызыхэт илъэсым нэбгырэ 30-мэ мы программэмкIэ Iоф ашIэнэу рагъэжьагъ. Ащ ишIуагъэкIэ район сымэджэщхэр зыщыкIэхэрэ врачхэр зэрагъэгъотыгъэх.

Нэужым медицинэм иIофышIэхэу щытхъуцIэхэр къызыфагъэшъошагъэхэм ар къэзыушыхьатырэ бгъэхалъхьэхэмрэ тхылъхэмрэ КъумпIыл Мурат аритыжьыгъэх. ЗимэфэкI хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем. Илъэс зэкIэлъыкIом медицинэм иIофышIэхэу гъэхъэгъэшIухэр зышIыгъэхэм къалэжьыгъэ «Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иотличник» зыфиIорэ щытхъуцIэр къызфагъэшъошагъэхэм министрэм аритыжьыгъэх.

АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тхылъ зыфагъэшъошэгъэ Нэхэе Асиет илъэс 40-м ехъугъ медицинэ къулыкъум зыщылажьэрэр.

— ЦIыфхэм IэпыIэгъу сафэхъуным, сишIуагъэ язгъэкIыным сицIыкIугъом къыщегъэжьагъэу сыкIэхъопсыщтыгъ, — къытфеIуатэ Нэхэе Асиет. — Джэджэхьаблэ дэт врачебнэ амбулаторием фельдшерэу Iоф щысэшIэ. СиIофшIэн сыгукIэ къыхэсхыгъ, ащ гухахъо хэзгъуатэзэ илъэс зэкIэлъыкIохэм сырэлажьэ.

Адыгеим иорэдыIохэмрэ къэшъокIо купхэмрэ зыхэлэжьэгъэхэ концертымкIэ мэфэкI зэхахьэр лъагъэкIотагъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтыр А. Гусевым тырихыгъ.