Якъулайныгъэ апсыхьэ

Урысыем и Къыблэ шъолъыр ушумкIэ изэнэкъокъу, ныбжьыкIэхэм язэIукIэгъухэр Шъачэ щыкIуагъэх. Нэбгырэ 200 фэдиз апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъ. Адыгэ Республикэм ушумкIэ ифедерацие ихэшыпыкIыгъэ командэ, пащэр Даур Хьамед, зэхахьэм хэлэжьагъ.

PMJH1WxW27EМыекъуапэ щыщ спортсменхэр тренерхэу СтIашъу Ерстэмрэ НэмытIэкъо Аскэррэ агъасэх. Адыгэкъалэ илIыкIохэм ХъокIо Азмэт япащ. Шэуджэн районым къикIыгъэхэм ятренерыр Даур Хьамед.

Тиреспубликэ ибэнакIохэм ушу-саньдамкIэ ­(полноконтактнэ шъхьэзэкъо зэнэкъокъу) ыкIи ушу-таоломкIэ (мыбанэхэу ­зэхэт шIыкIэхэр къэгъэлъэгъо­гъэн­хэр) яIэпэIэсэныгъэ ауплъэкIугъ. Апэрэ чIыпIэу 15, ятIонэрэу 14, ящэнэрэу 12 къыдахыгъэх.

Ушу-саньдамкIэ Мэрэтыкъо Ар­сен, Александр Горбуновым, Дмит­рий Петуховым, Даур Мурат, Марина Сусловам, Дачъэ Мыхьамэд, Мэрэтыкъо ­Нурдинэ, Илья Чернышовым, Кушъу Аслъан, Дарья Гавриленкэм, Артем Кошанскэм, Бэрэтэрэ Амир, ШакIо Бэллэ, Виктория Чугрее­вам, Кристина Морозовам дышъэ медальхэр къыдахыгъэх.

IэпэIэсэныгъэ анахь дэгъу къэ­зыгъэлъэгъуагъэхэу Мэрэтыкъо Ар­сен, Артем Кошанскэм, Дарья Гавриленкэм хэушъхьафы­кIыгъэ кубокхэр къафагъэшъошагъэх. КIуачIэкIи, къулайныгъэр зэрапсыхьэрэмкIи къахагъэщы­гъэх. ТаоломкIэ ­къахагъэщыгъэх Дмитрий Лисовыр, Артем Кошан­скэр, Ксения Никулинар, Даниил Подгорнэр.

Адыгэ Республикэм ­икомандэ ятIонэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Краснодар краим апэрэ, Волгоград хэкум къикIыгъэхэр ящэ­нэрэ хъугъэх. Къыблэм ихэ­шыпыкIыгъэ командэ Урысыем икIэух зэнэкъокъоу гъэтхапэм иаужырэ мафэхэм Москва щы­кIощтым хэлэжьэщт.

Сурэтым итхэр: Адыгеим щыщ спортсменхэр.