Язэпхыныгъэ зэрагъэпытэщтым тегущыIагъэх

Адыгэ Республикэм и ЛIышъ­хьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэ­фагъэкIэ зыгъэцакIэу КъумпIыл Муратрэ Къэрэщэе-Щэрджэс Республикэм ипащэу Темрезов Рэщыдэрэ шъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ зэрэлъагъэ­кIо­тэщтым, лъэпкъитIумэ язэкъош­ныгъэ зэрагъэпытэщтым япхыгъэ Iофыгъохэм Адыгэ Республикэм и Правительствэ зычIэт Унэм щатегущыIагъэх.

КъЩР-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэхэу Озов Му­рат, Сергей Смородиныр, Щэрджэскъалэ имэрэу Тамбый Рус­лъан, Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим ыцIэкIэ Урысые Федерацием и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэ­цакIэу Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм и Парламент и Тхьаматэ игуадзэу Iэщэ Мухьамэд, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав, Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиныр, Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр зэхэсыгъом хэлэжьагъэх.

«ИжъыкIэ къыщегъэжьагъэу Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ азыфагу зэпхыныгъэ пытэ илъ хъугъэ. Тизэдэлэжьэ­ныгъэ нахь зедгъэушъомбгъу­нымкIэ амалэу щыIэхэм афэгъэ­хьыгъэу нахьыжъхэми, Тхьа­кIущынэ Аслъан Кытэ ыкъоми игъэкIотыгъэу тадэгущыIагъ. Адыгеим и ЛIышъхьэ IэнатIэ Iутызэ, тиреспубликэхэм язэфы­щытыкIэхэм язегъэушъомбгъун иIахьышхо ащ хишIыхьагъ. Ткъошхэм, тиныбджэгъухэм, ти­IофшIэгъухэм нахьыбэрэ таIукIэ къэс нахь тигуап. Рэщыд Бориспый ыкъоми, КъЩР-м и Правительствэ хэтхэми лъытэныгъэ­шхо афэтэшIы. Шъуигъэхъа­гъэхэм тагъэгушIо, опытышIоу шъуиIэр тIэ къидгъэхьанэу, тэ тиIэхэмкIи тышъохъожьынэу ты­хьазыр. ТизэдэлэжьэныгъэкIэ, зэ­къош зэпхыныгъэхэм ягъэпы­тэнкIэ зи пэрыохъу щыIэ хъу­щтэп», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцакIэрэм.

Дахэу къазэрапэгъокIыгъэхэм пае Темрезов Рэщыд Къум-пIыл Мурат зэрэфэразэр ри­Iуагъ. Мы илъэсым иIоныгъо мазэ КъЩР-р зызэхащагъэр илъэс 25-рэ мэхъушъ, ямэфэкI хэлэжьэнэу ар къыригъэблэ-гъагъ. КъЩР-м ипащэ Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ язэкъош зэфыщытыкIэхэм ягъэ­пытэнкIэ мыщ фэдэ зэIукIэхэм мэхьанэшхо зэряIэр хигъэунэ­фыкIыгъ.

«Сэ лъэшэу сигуапэу Адыгеим сыкъэкIо, зэхэсыгъом хэлажьэхэрэм азыныкъо нахьыбэр анэгукIэ сэшIэ. Тишъолъы­ритIумэ яхэбзэ къулыкъухэм зэпхыныгъэхэр зэдыряIэх, ау лъэныкъуабэхэмкIэ ахэм нахь зядгъэушъомбгъун джыри тлъэ­кIыщт. ШъолъыритIумэ язэдэлэжьэныгъэ гъэпытэгъэнымкIэ тинепэрэ зэIукIэгъу амалышIу къытынэу сэгугъэ», — хигъэ­унэфыкIыгъ Темрезов Рэщыд.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэм шъолъыритIумэ яхабзэ изаконодательнэ къулыкъухэм язэдэлэжьэныгъэ зызэрэрагъэу­шъомбгъущт лъэныкъохэм къа­тегущыIагъ. Адыгеим идепу-татхэм ацIэкIэ ащ къыIуагъ КъЩР-м ипарламентэу Александр Ивановыр зипащэм хэтхэм зэпхыныгъэу адыряIэр гъэпытэгъэным зэрэфэхьазырхэр.

Джащ фэдэу регион политикэм изигъо IофыгъохэмкIэ еплъыкIэу яIэхэр зэIукIэм къы­щыраIотыкIыгъэх.