Язэпхыныгъэ агъэпытэн фаеу ылъытагъ

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм япащэхэр, нэмыкIхэри.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэным фытегъэпсыхьэгъэ Лъэпкъ планыр (2016 — 2017-рэ илъэсхэм) АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ щыгъэцэкIэгъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм епхыгъэу къэгущыIагъ мы къулыкъум ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ БрантI Мурадинэ. Ащ къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу тызхэтым имэзэ 11-м къыкIоцI къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ бзэджэшIэгъи 105-рэ республикэм щызэрахьагъ. БлэкIыгъэ илъэсым мыщ фэдэ иуахътэ егъэпшагъэмэ, а пчъагъэр 11-кIэ нахь макI. Ащ дакIоу ахъщэшхо язытыгъэхэм ыкIи зыштагъэхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ. БзэджэшIэгъэ 64-рэ зэхафыгъ.

— Къолъхьэ тын-Iыхын нэшанэ зиIэ бзэджэшIагъэ зезыхьэхэрэм, хэбзэгъэуцугъэр зыукъохэрэм атефэрэ пшъэдэкIыжьыр ядгъэхьын фае. Джащ фэдэу бюджет ахъщэр шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэным иIофыгъуи тылъыплъэным мэхьанэшхо иI. Ащ епхыгъэ уплъэкIун Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр зэхэтэщэх. Мы лъэныкъомкIэ къэуцухэрэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм фэшI муниципальнэ образованиехэмрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъухэмрэ зэпхыныгъэ пытэ зэдыряIэн фае. Ащ нэмыкIэу ны мылъкум игъэфедэн епхыгъэхэ бзэджэшIагъэхэр зэрахьагъэхэу илъэс къэс тизэфэхьысыжьхэм къахэфэх. А гумэкIыгъори дэгъэзыжьыгъэным фытегъэпсыхьэгъэ пэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэм пстэуми тынаIэ тедгъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ Iофтхьабзэхэу зэрахьанхэ фаехэр зэрагъэцакIэхэрэм игъэунэфын фэгъэхьыгъэ зэфэхьысыжьхэри зэхэсыгъом щашIыгъ. 2017-рэ илъэсым имэзибгъу къэралыгъо къулыкъушIэ 933-мэ, мыщ хахьэ зышIоигъо нэбгыри 121-мэ, муниципальнэ къулыкъушIэ 1015-мэ, мыщ хахьэ зышIоигъо нэбгыри 118-мэ хахъоу къаIэкIэхьагъэр зэрыт тхьапэхэр къатыгъэх. Ау ахэм ащыщэу ауплъэкIугъэр нэбгырэ 19 е проценти 2 ныIэп. Ащ къыхэкIыкIэ къолъхьэ тын-Iыхыным пэшIуекIогъэнымкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэм илъэныкъо шъхьаIэхэр гъэцэкIагъэхэ хъурэп.

АР-м и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, къалэхэм ыкIи районхэм яадминистрациехэм япащэхэм мы лъэныкъомкIэ яIофшIэн агъэлъэшын фае. Джащ фэдэу муниципальнэ къулыкъушIэхэм алъэныкъокIэ егъэджэнхэр зэхэщэгъэнхэм мэхьанэшхо иIэу ылъытагъ.

— Къэралыгъо, муниципальнэ къулыкъушIэхэм, яунагъо исхэм илъэсым къыкIоцI хахъоу къаIэкIэхьагъэр зэрытхэгъэ декларациер игъом къатын, мы Iофыгъом мэхьанэшхо ратын фае. 2017-рэ илъэсыр икIынкIэ джыри мэзэ имыкъупэ щыI, арышъ, а уахътэр пстэуми къызфагъэфедэнышъ, къихьащт илъэсым ищылэ мазэ и 1-м ехъулIэу документхэр агъэхьазырынхэ фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Джащ фэдэу 2018-рэ илъэсым комиссием Iоф зэришIэщтыр аухэсыгъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.