Язэдэлэжьэныгъэ зырагъэушъомбгъущт

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ итхьаматэ джырэблагъэ дыриIэгъэ зэIукIэгъум хабзэм икъулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ анахь мэхьанэ зиIэ социальнэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ Iофыгъоу яIэхэм щатегущыIагъэх.

ЗэIукIэгъум джащ фэдэу хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэрэ Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэ игуадзэу МэщлIэкъо Хьамидэ, Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр.

Устэ Руслъан Общественнэ палатэм мы илъэсым Iофэу ышIагъэм икIэуххэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ ыкIи цIыфхэр зыгъэгумэкIыхэрэ зигъо Iофыгъохэм атегущыIэгъэнхэмкIэ республикэ хабзэм икъулыкъухэм шIуагъэ яIэу зэрадэлажьэхэрэр хигъэунэфыкIыгъ.

Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ иIофшIэн илъэныкъо шъхьаIэхэм зыкIэ ащыщ хэбзэихъухьаным хэлэжьэныр. Джащ фэдэу Адыгэ Республикэмрэ Республикэу Абхъазымрэ я Общественнэ палатэхэм язэдэлэжьэныгъэ ехьылIэгъэ Зэзэгъыныгъэ зэрэзэдашIыгъэр мы илъэсым ихъугъэ-шIэгъэ шъхьаIэхэм ахэплъытэн плъэкIыщт.

Общественнэ IофышIэхэм япшъэрылъхэм ягъэцэкIэнкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт зэлъашIэрэ тхакIоу ыкIи общественнэ IофышIэу МэщбэшIэ Исхьакъ Адыгеим илIыкIоу Урысые Федерацием и Общественнэ палатэ зэрэхэтыр.

Республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ Адыгэ Республикэм и Общественнэ палатэ иIофшIэн нахь зэригъэлъэшыгъэр.

«ТеурыкIуагъэ хэмылъэу, граждан обществэм иинститут зэфэшъхьафхэр къызэлъышъуубытыхэзэ шъуиIофшIэн шъузэрекIуалIэрэм мэхьанэшхо иI. Хабзэмрэ обществэмрэ зэзыпхыхэрэ, зифэмэ-бжьымэ цIыфхэм атезыгъэхьан зылъэкIырэ кIуачIэу шъущыт. Шъо игъоу шъулъэгъухэрэм тэркIэ мэхьанэшхо яI. Арышъ, общественнэ организациехэм адытиIэ зэдэлэжьэныгъэм тапэкIи зедгъэушъомбгъун мурад тиI», —къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гухэлъэу яIэхэм къатегущыIэзэ Устэ Руслъан къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Палатэм хэтхэм яполномочиехэмкIэ япIалъэ зэрикIырэм къыхэкIэу 2018-рэ илъэсым щылэ мазэм кIэу ащ хэхьащтхэм якъыхэхын фежьэщтых.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу