Язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэ

Медицинэ шIэныгъэхэмкIэ докторэу, профессорэу, Альберт ыкIи Людвиг ацIэкIэ щыт Фрайбург университетым кардиологиемкIэ ыкIи ангиологиемкIэ иотделениехэм япащэу Кристоф Бодэ мы мафэхэм Адыгеим щыIагъ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым имедицинэ Институт IэзэнымкIэ ифакультет щеджэрэ студентхэм ишIэныгъэхэмкIэ къадэгощагъ, лекцие къафеджагъ.

Илъэс заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгеим ыкIи Германием ащыIэ апшъэрэ еджэпIитIумэ язэдэлэжьэныгъэ рагъэжьагъ. А уахътэм республикэм пащэу иIэгъэ ТхьакIущынэ Аслъан игукъэкIкIэ университетитIумэ зэпхыныгъэ азыфагу илъы хъугъэ.

Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым ипрезидентэу ТхьакIущынэ Аслъан, иректорэу Къуижъ Саидэ, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, Фрайбург стажировкэ щызыкIугъэ студентхэр Германием къикIыгъэ хьакIэм IукIагъэх, гущыIэгъу фэхъугъэх.

— Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым джыри зэ сыкъеблэгъэныр лъэшэу сигуап. Къыхэзгъэщы сшIоигъу мыщ щеджэрэ студентхэм шIэныгъэу сызэрадэгуащэрэм осэ ин къызэрэфашIырэр. Ар сэри сэгъэлъапIэ, — къыIуагъ Кристоф Бодэ.

Кристофрэ ишъхьэгъусэу Сусаннэрэ Адыгеим къызэрэкIуагъэхэмкIэ зэрафэразэхэр МКъТУ-м къыщыхагъэщыгъ.

А. ТхьакIущынэм къызэриIуагъэмкIэ, зэпхыныгъэу апшъэрэ еджапIэхэм азыфагу илъыр тапэкIи агъэпытэщт.

Нэужым Германием къикIыгъэ профессорыр Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым Iут врачхэмрэ МКъТУ-м истудентхэмрэ лекцие къафеджагъ.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.

Сурэтыр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъ.