Ядэхагъэ хегъахъо

Адыгэ Республикэм художественнэ гимнастикэмкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу Мыекъуапэ щыкIуагъ. Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар краим икъалэхэм, Мыекъуапэ якIэлэцIыкIухэмрэ ныбжьыкIэхэмрэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъэх.

Мыекъуапэ испорт еджапIэу N 2-м художественнэ гимнастикэмкIэ къутамэ къызыщызэIуа­хыгъэр 2015-рэ илъэсыр ары. Охътэ кIэкIым тренерхэм, спорт­сменхэм гъэхъагъэу ашIыгъэм тегъэгушхо.

Урысыем спортымкIэ имастерэу Яна Цеханович Адыгэ Республикэм художественнэ гимнастикэмкIэ ифедерацие ипащэу хадзыгъ. Тренерхэу Къош Людмилэ, Къасимэ Сабинэ, нэмыкIхэр Я. Цеханович IэпыIэгъу къыфэхъухэзэ, кIэлэцIыкIухэр спортым пыщагъэхэу апIух.

Спорт Унэшхоу Кобл Якъубэ ыцIэкIэ щытым щызэхащэгъэ зэнэкъокъум илъэси 5 зыныбжьхэм къащыублагъэу пшъэшъэ­жъые нахьыжъхэри хэлэжьагъэх. Апэрэ чIыпIэр анахьыкIэхэр (2013-м къэхъугъэхэр) зыхэт купэу «Конфетки» зыфиIорэм къыдихыгъ.

2012-рэ илъэсым къэхъугъэхэм якупэу «Киндерым» текIоныгъэр ыхьыгъ. «Карамельки» ятIо­нэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ,«Кнопочкэхэр» ящэнэрэ хъугъэх.
2011-рэ илъэсым къэхъугъэ пшъэшъэжъыехэм якуп «Колибри» зыцIэм текIоныгъэр къыщыди­хыгъ. «Красоткэхэм» ятIонэрэ чIыпIэр ахьыгъ. «Лучинки» ыкIи «Искорки» зыфаIохэрэр ящэнэрэх.

2010-рэ илъэсым къэхъугъэхэм язэIукIэгъухэм «Орлятэр» ащытекIуагъ. «Созвездием» ыкIи «Улыбкэм» ящэнэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх. 2008-рэ илъэсым къэхъугъэ­хэм язэнэкъокъу лъэ­шэу гъэшIэгъоныгъэ.

ХэшыпыкIыгъэ командэхэу «Адыгеим», «Ошъутенэм» узыIэпащэщтыгъ.

Пшъэшъэжъыехэр дунаим щызэлъашIэрэ орэды­шъоу «Лезгинкэм» дежъыухэзэ пчэгум къихьагъэх. Адыгэ лъэпкъ тхыпхъэхэр яшъуашэхэм къахэщых, ящыгъынхэр зэпэжъыужьых. ЛъапэкIэ уцухэзэ къашъо­хэр къызэрашIыгъэ­хэм тигъэгушIуагъ. Апэрэ чIыпIэр «Адыгеим» къы­хьыгъ, «Ошъутенэм» ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

Адыгеим икупэу «Эдельвейсым» апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ, «Олимпиер» ятIонэрэ хъугъэ. Типшъашъэхэр яIэпэIэсэныгъэкIэ къахэщыгъэх.

Нэбгырэ зырызхэр

Художественнэ гимнастикэр зыгъэдахэрэр, зыгъэ­баирэр спортсменкэхэм яIэпэIэсэныгъэ изакъоп. Пкъыр ищыгъэу, шъхьацыр дахэу зэгъэфагъэу пчэгум къызихьэхэкIэ лъапэкIэ зэрэкIохэрэр гъэшIэгъонэу къэлъагъо. Хъурджанэр, Iэгуаор, пхъапэхэр, лентэр аIыгъэу зэнэкъокъум хэлажьэх.

Пшъашъэ пэпчъ шIыкIэ хэхыгъэ егъэфедэ. Зигъэ­чэрэгъущтми, орэдышъом диштэу шIыкIабэ къыгъэлъэ­гъощтми, зыми фэмыдэ хэкIыпIэм зэрэлъыхъурэр къыхэщы.
Адыгеим щыщхэу Валерия Силуковам, Анна Алексеевам, Милана Матевосян, Арина Щербаневам, Милена Капковам, Къош Аминэ, Ева Сильченкэм апэрэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Къош Аминэ гущыIэгъу тызыфэхъум, художественнэ гимнастикэм ыгукIэ зэрэфэщагъэр къытфиIотагъ. Краснодар, Москва, Ростов-на-Дону къарыкIыгъэхэм зэнэкъокъур лъэшэу агу рихьыгъ.

— Тигуапэу тыхэлэжьагъ, — къытаIуагъ Краснодар щыщ пшъа­шъэхэм. — Дэгъоу зэхащагъ, джыри Адыгеим тыкъэкIощт.

Адыгеим икомандэ итренер шъхьаIэу Яна Цеханович зэри­лъытэрэмкIэ, зэнэкъокъум пшъа­шъэхэр хэлажьэхэзэ, хэпшIыкIэу яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. КIэлэцIыкIухэр, ныбжьыкIэхэр спортышхом нэIуасэ, ныбджэгъу зэфешIых.

ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм медальхэр, щытхъу тхылъхэр, кубокхэр аратыжьыгъэх.

Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.