Ядэхагъэ узыIэпещэ

Сурэтхэр щыIэныгъэм иIотакIох. Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэ фэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъонэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэм лIэужхэр зэфещэх.

Адыгэ Республикэм исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Хъуажъ Рэмэзан, республикэм культурэмкIэ и Министерствэ иотдел ипащэу Шэуджэн Бэлэ, АР-м исурэт къэгъэлъэгъуапIэ итхьаматэу Бырсыр Абдулахь, нэмыкIхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. ЯсэнэхьаткIэ Iоф зышIэрэ сурэтышIхэм яIэпэIэсэныгъэ икъэгъэлъэгъон щыIэныгъэм зэрэдиштэрэр яеплъыкIэхэм къащыхагъэщыгъ.

«Бжыхьэ къэгъэлъэгъон» — арэущтэу Iофтхьабзэм еджагъэ­хэм язэфэхьысыжьхэр тшIогъэшIэгъоных. Сурэт 82-рэ зэхэщакIохэм къыхахыгъ. Ахэр республикэм исурэтышIхэм я Союз хэт нэбгырэ 32-мэ яIоф­шIагъэх.

Б. Воронкиным, А. Бырсырым, Н. ЛэупакIэм, Э. Овчаренкэм, Р. Хъуа­жъым, Хь. Шъэ­ожъым, нэмыкIхэм ясэнау­щыгъэ уегъэгушхо. Урысыем исурэтышIхэм я Союз икъу­тамэу Адыгеим щыIэр илъэс 40 зэрэхъурэр къыда­лъытэзэ къэгъэлъэгъоныр зэхащагъ.

Живописым, графикэм, бгъэ­федэн плъэкIырэ искусствэм, фэшъхьафхэм сурэтхэр яхьылIа­гъэх. ЩыIэныгъэм дэхагъэу хэлъыр еплъыкIэ зэфэшъхьаф­хэм ахэолъагъо. Археолог ыкIи сурэтышI цIэрыIоу ЛэупэкIэ Нурбый къэгъэлъэгъоным къы­ри­IолIагъэр лъэпкъ шэн-хабзэхэм къапкъырыкIэу плъытэ хъущт.

— Адыгэхэм яфольклор, шэн-хабзэхэм, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим изэхъокIыныгъэхэм яхьылIэгъэ сурэтхэм ныбжьыкIэхэр ашIогъэшIэгъонэу яплъых, — къытиIуагъ ЛэупэкIэ Нурбый. — КIэлэеджакIохэр, студентхэр бэ хъухэу зэхахьэм къэкIуагъэх, ащи тегъэгушIо.

— Адыгэ Республикэм ихэ­хъо­ныгъэхэр къэзыгъэлъэгъорэ сурэтхэм тапэкIи Iоф адэтшIэщт, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Хъуажъ Рэмэзан. — ТиIофшIагъэ щыIэныгъэм етэпхы.

Н. Аскеновым исурэтхэу бжыхьэм ехьылIагъэхэм чIы­опсыр къагъэлъагъо. Унагъом ищыIэкIэ-псэукIэ А. Бырсырым исурэт къыплъегъэIэсы. Iанэр, онджэкъыр, бысымыр — ахэр зы сурэтым иIотакIох. IофшIагъэм тарихъым гукIэ ухещэ, адыгэмэ якъоджэ щыIакIэ щыщ пычыгъор къегъэлъагъо.

Г. Назаренкэм исурэтэу къушъ­хьэу Фыщт фэгъэхьыгъэр, В. Нихотиным къушъхьэпс чъэ­рым икъэргъуагъэ къызэригъэлъагъорэр, Э. Овчаренкэм та­ри­­хъым ехьылIэгъэ сурэтэу ышIыгъэр, фэшъхьафхэри шъо зэфэшъхьафхэмкIэ гъэкIэрэкIагъэх.
Бжыхьэ гъэбэжъум пхъэшъхьэ-мышъхьэхэр, хэтэрыкIхэр дахэу къэлъагъох. С. Яшниковам, Л. Сушко, фэшъхьафхэм ясурэтхэр лъэгъупхъэх.

Елена Абакумовам ихэдыкIынхэм уямызэщэу уяплъы. Абрэдж Гощэфыжь иIофшIагъи ащ фэд. Мастэмрэ Iуданэмрэ ахилъхьэрэ гупшысэр лъэхъаным пкъырэхьэ. Хъуажъ Рэмэзан пхъэм хишIыкIырэ пкъыгъо­хэр унагъом щагъэфедэх.
«IэпэIасэм иIэпэIэсэжь» зыфаIорэ цIыф лъэшхэм ар ащыщ. Пхъэм лагъэр, цIыфым исурэт ахэпшIыкIыныр, щэIагъэ пхэлъы­ныр — ахэр Р. Хъуажъым исэнаущыгъэ къыпкъырэкIых, лъым хэлъых.

Скульптурэм фэщэгъэ Хь. Шъэожъым иIэпэIэсэныгъэ хэушъхьафыкIыгъ. Ащ къызэрэтиIуагъэу, игупшысэхэр цIыф цIэрыIохэм арипхыхэзэ, иIоф­шIагъэ щыIэныгъэм щыпхырещы.

Адыгэ Республикэм икъэралыгъо гъэпсыкIэ зыгъэпытэрэ сурэтышIхэм шIушIагъэу яIэм уеплъызэ, щыIэныгъэм нахь куоу зыщыогъэгъуазэ.

ЕмтIылъ Нурбый.