Ягъэпсын Мыекъуапэ щырагъэжьагъ

Урысые Федерацием культурэмкIэ и Министерствэ 2019-рэ илъэсымкIэ муниципальнэ модельнэ тхылъеджапIэхэм язэхэщэн пэIухьащт мылъку ятыгъэнымкIэ зэнэкъокъум зэфэхьысыжьхэр щыфашIыгъэх.

Къалэу Мыекъуапэ итхылъеджэпIэ-къутамэу ЦБС N 1-р проектхэм язэнэкъокъу щате­кIуагъ ыкIи федеральнэ грантэу сомэ миллиони 5 хъурэр къыратыгъ.

«Непэрэ мафэм Iэмэ-псымэхэу ыкIи псэуалъэхэу муниципальнэ тхылъеджапIэхэм яIэхэм къачIахьэхэрэм яшIоигъоныгъэ­хэр зэшIуаххэрэп. Материальнэ-техническэ лъэпсакIэ афэшIыгъэмэ агъэцэкIэхэрэ фэIо-фашIэхэр нахь къыгъэдэгъущтых ыкIи къэлъэгъощтых. Тхылъеджа­пIэр джащыгъум хэпшIыкIэу культурнэ гъэсэпIэ гупчэ ыкIи джырэ уахътэм диштэрэ къэбар-лъэгъупIэ шъолъыр хъущт цIыфхэмкIэ», — къыIотагъ Мые­къуапэ и ЦБС-у N 1-м ифилиал ипащэу Елена Овсянниковам.

ТхылъеджапIэм охътакIэм ди­ш­тэрэ шъошэ-теплъэ иIэ зыхъу­кIэ, тхылъеджэхэр ашIоигъоу къэ­кIонхэмкIэ, зэрэфаехэу Iоф ашIэнымкIэ ишIуагъэ къэкIощт, джащ фэдэу сэкъатныгъэ зиIэхэм Iоф адэшIэгъэнымкIи ар мэхьанэ зиI. ТехникакIэм тхылъеджапIэм иIофшIэн нахь шъхьафит къешIы: Интернетым хэхьан ылъэкIыщт, информациемкIэ системэу «Лъэпкъ электроннэ тхылъеджа­пIэр» зыфиIорэм имылъку, иIэ фондым нахь алъыIэсын амал иIэщт. ТхылъеджапIэм иIофы­шIэхэми сэнэхьатымкIэ егъэджэн курсхэр афызэхэщэгъэнхэр, кIэу къы­хэхьэгъэ пстэумкIэ ухьазырыныгъэ ыкIи яшIэныгъэхэм ахэгъэхъогъэныр къыдалъытагъ.

Мы проектым ипхырыщынкIэ мылъкур къэкIопIэ зэфэшъхьафхэм къарыкIэу — федеральнэ бюджетым, Адыгэ Рес­публикэм ыкIи къалэу Мыекъуа­пэ ябюджет къикIэу сомэ мил­лиони 6-м нахьыбэ къафатIупщыгъ. «Iофыр егъэжьагъэ хъугъэ: IофшIэкIо купыр зэхащагъ, ащ модельнэ тхылъеджапIэм игъэпсын ынаIэ тетыщт ыкIи иIофшIэн ыгъэзекIощт. Ди­зайн-проектыр гъэцэкIэжьыны­шхохэмкIэ ыкIи нахь къызэрыкIомкIэ зэхагъэуцуагъ; ахэм апэIухьащт мылъкум исметэ щыI. Мыхэм анэмыкIэу Iэ­мэ-псымэхэр, псэуалъэхэр, тхылъхэр къэщэфыгъэнхэмкIэ аукцион документациер щэфэн Iоф­хэмкIэ къалэм и Гъэ­IорышIапIэ арагъэхьыгъ», — хигъэунэфыкIыгъ къалэу Мые­къуапэ культурэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Цэй Розэ.

Библиотекэхэм язэхъокIын-гъэ­кIэжьынкIэ Iофыр жъотэу зэрэкIорэм емылъытыгъэу, ахэм яIофышIэхэм ятхылъеджэхэр ащыгъупшэхэрэп, япшъэрылъхэр зэшIуа­хых, зыфаехэмкIэ сыдигъуи IэпыIэгъу афэхъух.

(Тикорр.).