ЯгумэкIхэм къащыкIагъ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэ Анатолий Осокиныр тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. Зигъо Iофыгъохэм, цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэм 2017-рэ илъэсым Iоф зэришIагъэм атегущыIагъэх.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, тхьаусыхэ тхылъхэр процент 40-кIэ нахь макIэ хъугъэ. Республикэм ихэбзэ къулыкъухэм нахь лъэныкъуабэ къызэдырагъэубытызэ Iоф зэрашIагъэр, цIыфхэм нахьышIоу IэпыIэгъу зэрарагъэгъотыгъэр ащ къеушыхьаты.

БлэкIыгъэ илъэсым Уполномоченнэм иаппарат тхьаусыхэ тхылъ 546-рэ къыIукIагъ, нэбгырэ 387-мэ закъыфагъэзагъ. Iофыгъо пстэури зэшIуахыгъ пIоми хъущт.

НахьыбэрэмкIэ тхьаусыхэ тхылъхэр зэпхыгъэхэр цIыфхэм ясоциальнэ фитыныгъэхэр зэраукъорэр ары. Тхьаусыхэ тхылъхэм азыныкъо нахьыбэр хабзэм ичIыпIэ, ифедеральнэ къулыкъухэу республикэм щыIэхэр ары зылъыIэсыщтыгъэхэр. Хабзэм имуниципальнэ къулыкъухэм яIофшIакIэ зэримыгъэразэхэрэм епхыгъэ тхьаусыхэ тхылъхэри къаIэкIэхьагъэх. Республикэ хабзэм икъулыкъухэм яIофышIэхэм язекIуакIэрэ яIофшIакIэрэ афэгъэхьыгъэ тхьаусыхэ тхылъхэр мэкIэ дэдагъэх.

ЦIыфхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм, гущыIэм пае, газыр аIэкIэзыгъэхьэрэ организацием иIофшIакIэ епхыгъэхэм язэшIохынкIэ Адыгеим иIэшъхьэтетхэр лъэшэу къазэрадеIэхэрэр Анатолий Осокиным хигъэунэфыкIыгъ. ЦIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу Адыгэ Республикэм щыIэм къызэриIуагъэмкIэ, социальнэ мэхьанэ ин зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ хабзэм икъулыкъухэм нахь зызэрагъэчанырэр, ятхьаусыхэ тхылъхэм ахэплъэнхэмкIэ нахь шIуагъэ къытэу Iоф ашIэ зэрэхъугъэр цIыфхэм зэхашIагъ.

КъумпIыл Мурат цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэм иIофшIэн осэшIу къыритыгъ. Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, ащ иаппарат цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэнкIэ пшъэрылъышхохэр зэригъэцакIэхэрэм имызакъоу, зигъо Iофыгъохэм язэшIохынкIи ишIуагъэ къегъакIо, хабзэм икъулыкъухэу чIыпIэхэм ащыIэхэм Iоф зэрашIэрэми лъэплъэ.

«ЦIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм Iоф адэшIэгъэнымкIэ екIолIакIэу тиIэр зэблэтхъугъ, ахэм ягумэкIхэр зэгъэшIэгъэнхэмкIэ амал зэфэшъхьафхэр, социальнэ сетьхэри ахэм зэрахэтэу, тэгъэфедэ. Мы лъэныкъомкIэ гъэхъагъэ горэхэри тиIэх. ТапэкIи республикэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэм цIыфхэм яфитыныгъэхэр амыукъонхэмкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэрахьащтых. А лъэныкъор ары тэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтыщтыр, сыда пIомэ цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм ягумэкIыгъохэр къащараIотыкIых. Хабзэм икъулыкъухэм япшъэрылъыр щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэм амал зэриIэкIэ IэпыIэгъу афэхъунхэр ары», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

ЗэIукIэгъум илъэхъан джащ фэдэу тапэкIи лъэныкъохэр зэрэзэдэлэжьэщтхэ шIыкIэм тегущыIагъэх, цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэм муниципалитетхэм нахьышIоу Iоф щадашIэнымкIэ, ахэм яправовой шIэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ ашIэн фаехэр къыщыхахыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу