Ягуапэу еджэх

ШIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ Адыгэ республикэ институтым мы мафэхэм цIыфыбэ щызэблэкIы, курс пчъагъэмэ Iоф ашIэ. Тэ тилъэгъунэу тызыфэкIуагъэхэр адыгабзэмкIэ езыгъаджэхэрэм афызэхащагъэхэр арых.

Институтым ипащэу Тхыгъо Фатимэ къызэриIуагъэмкIэ, мыгъэ апэрэу хэушъхьафы­кIыгъэу Краснодар краимкIэ Успенскэ, ТIопсэ ыкIи Псы-шIопIэ районхэм якIэлэегъа­джэхэм егъэджэнхэр институтым афызэхащагъэх. Гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ Краснодар краим и Институтрэ шIэныгъэхэм яхэгъэхъон пылъ республикэ институтымрэ зэрэзэгурыIуагъэхэм ишIуагъэкIэ ащ фэдэ амал щыIэ хъугъэ.

— Курсхэм мэхьанэшхо яIэу къысшIошIы. Мыщ къэкIогъэ нэбгыри 10-р зыкIожьыкIэ, ярайонкIэ адыгабзэм икIэлэ­егъаджэхэм аIукIэщтых, яшIэны­гъэхэмкIэ адэгощэщтых, ме­то­дическэ материалхэу мыщ ща­угъоигъэхэм ащагъэгъозэщтых.

Курсхэм япащэу, институтым иметодист шъхьаIэу Мамый Марыет къызэриIуагъэм-
кIэ, гъэсэныгъэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ краим и Институт филологиемкIэ икафедрэ ипащэу Ирина Невшупа курсхэм къякIолIагъэхэм ынаIэ къатырегъэты, егъэджэным, нэмыкI Iофтхьабзэхэм къахэлажьэ. Ащ фэдэу непэ Iэнэ хъураеу ­Адыгэ республикэ гимназием щызэ­хащэрэм ар хэлажьэ.

Курсым щыIэу, Шъхьэщэфыжь еджапIэм икIэлэегъаджэу Анцокъо Эммэ ублэпIэ классхэр регъаджэх, илъэс 15 хъугъэу Iоф ешIэ. Мыгъэ апэрэ классэу ыштагъэм нэбгырэ 22-рэ ис.

— Мыекъуапэ апэрэу курсхэр щысэкIух, сигуапэу седжэ, сищыкIэгъэхэ материалхэр сэугъоих. Мыгъэ сштэгъэхэ кIэлэцIыкIухэр урысыбзэкIэ мэгущыIэх. Ащ лъэшэу сегъэгумэкIы, — еIо Эммэ.

ТIопсэ еджапIэу N 2-м икIэлэегъаджэу КIакIыхъу Мариет, ТIопсэ районымкIэ Новоми­хайловскэм къикIыгъэ Шъхьэлэхъо Нэфсэт, ШэхэкIэешхом щыщэу Гъошъо Салэмэт, Шъхьэ­щэфыжькIэ Хъуажъ Фатимэ, Мэлэхъо Асиет ыкIи нэмыкIхэм къаIуагъэр зыфэкIожьырэр зы — зэкIэми адыгабзэр кIэлэцIыкIухэм арагъашIэ ашIоигъу, ащкIэ амалэу щыIэ пстэури агъэфедэ, ау егъэджэн тхылъхэр, методическэ IэпыIэгъухэр нахьыбэу ящыкIагъэх, адыгэ­бзэ урокхэм апае къатIупщырэ сыхьатыр ашIомакI.

Курсхэр зэрэзэхэщагъэхэр лъэшэу агу рехьы, ахэм бэкIэ ащэгугъых. Iоф адэзышIэхэрэ кIэлэегъаджэхэм, методистхэм лъэшэу афэразэхэу ацIэ къыраIо. Ахэр методистэу Мамый Марыет, Мыекъопэ гимназиеу N 5-м адыгабзэмкIэ икIэлэ­егъаджэу Гъыщ Светлан, Адыгэ къэралыгъо университетым адыгэ филологиемкIэ ыкIи культурэмкIэ ифакультет идеканэу Хьамырзэкъо Нуриет, Мыекъопэ гимназиеу N 22-м икIэлэегъаджэу Къатмэс Эмм, Адыгэ республикэ гимназием икIэлэ­егъаджэхэу Мэлгощ Лид, Гъу­кIэлI Мариет ыкIи нэмыкIхэри.

Сихъу Гощнагъу.