Юрист анахь дэгъур къэнэфагъ

Компаниеу «АПИ «Гарант» зыфиIоу Мыекъуапэ щыIэм юристхэм азыфагу щызэхищэгъэ республикэ зэнэкъокъоу «Правовая Адыгея» зыцIэм икIэуххэр зэфихьысыжьыгъэх.

Компанием икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэу Пэшъэ Заремэ къызэриIуагъэмкIэ, хабзэ афэхъугъэу илъэс къэс мыщ фэдэ зэнэкъокъу зэхащэ. Мы IофтхьабзэмкIэ пшъэрылъэу зыфагъэуцужьырэр юрист анахь дэгъухэр ыкIи езыгъэжьэгъэкIэ юрист сэнаущхэр къыхэгъэщыгъэнхэр ары.

«Правовая Адыгея» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ зэнэкъокъум нэбгырэ 50 фэдиз хэлэжьагъ, ахэр юрист анахь дэгъухэу хэбзэухъумэкIо къулыкъухэм, хьыкумхэм ащылажьэхэрэр арых. Апэрэ едзыгъом тестхэр арагъэшIыгъэх. Анахь балл ин къэзыхьыгъэ нэбгырэ 20-р ятIонэрэ едзыгъом хэлэжьагъ. Нэужым хьыкум практикэмкIэ хэбзэгъэуцугъэу щыIэхэр яIэубытыпIэхэу юристхэр зэнэкъокъугъэх. Квалификацие ин зиIэ юристхэу жюрим хэтыгъэхэм анахь дэгъуищыр къагъэнэфагъ.

Республикэ зэнэкъокъоу «Правовая Адыгея» зыфиIорэ лъэныкъомкIэ апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ ыкIи мы илъэсым июрист анахь дэгъоу алъытагъ АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ иконсультантэу Дзэукъожь Эммэ. Ащ дипломымрэ шIухьафтын лъапIэмрэ ратыжьыгъэх.

— Мыгъэ ятфэнэрэ илъэс хъугъэу зэнэкъокъур зэхэтэщэ ыкIи мыщ хэлажьэхэрэм япчъагъэ нахьыбэ мэхъу. Республикэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэр Урысыем щызэхащэрэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт. ТекIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм «Юрист анахь дэгъу» зыфиIорэ цIэ лъапIэр зарафагъэшъуашэрэм имызакъоу, ахэм IофшIэпIэ чIыпIэхэри арагъэгъотых, — къыIуагъ Пэшъэ Заремэ.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтым итыр: Дзэукъожь Эмм.