Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

Проектэу «Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегие фэгъэхьыгъ» зыфиIорэм иятIонэрэ стратегическэ сессие тыгъуасэ Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ. Ащ хэлажьэх рес-публикэм игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм япащэхэр, муниципа-литетхэм ялIыкIохэр, бизнесым хэщагъэхэр, нэмыкIхэри. Стра-тегическэ сессием икомандэ пэщэныгъэ дызэрехьэ Леонтьевскэ гупчэм и Консорциумэу — AV Group-м игъэIорышIэкIо директорэу, проектым ипащэу Алексей Крыловскэм.

Адыгеим социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм и Стратегиеу илъэс пчъагъэм телъытагъэм изэхэгъэуцон АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ и Министерствэ фэгъэзагъ. Мы документ шъхьаIэм къыдыхэлъытагъэх республикэм тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ анахь мэхьанэшхо зэратыщтхэр, пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр, социальнэ-экономическэ сферэмкIэ регионым гумэкIыгъоу иIэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм ыкIи зыпкъитыныгъэ илъыным илъэныкъохэр.

Стратегием игъэпсын иапэрэ едзыгъо 2016-рэ илъэсым аублагъ. Ащ пае республикэм ит субъект шъхьаIэхэм алъэныкъокIэ анкетирование зэхащагъ. Анкетэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ упчIэхэр итыгъэх, ахэм джэуапхэр къаратыжьынхэ ыкIи ащ хэлажьэхэрэм ежьхэм япредложениехэр къахьынхэ амал яIагъ. Ащ хэхьэх: Стратегием къыдыхэлъытагъэу анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр, гумэкIыгъохэр, инвестиционнэ проектхэр, зэнэкъокъу шIыкIэм шIуагъэу къытырэр, нэмыкIхэри. ГущыIэм пае, мэхьанэшхо зиIэ экономическэ комплексхэм, отраслэхэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм, инфраструктурэр зэтегъэпсыхьэгъэным фэIорышIэщт инвестиционнэ проект заулэ анкетированием хэлэжьагъэхэм къаIон фэягъ. Джэуапэу къатыжьыгъэхэм ауж специалистхэм зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэр агъэнэфагъэх.

АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Сапый Вячеслав Iофтхьабзэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къэзэрэугъоигъэхэм шIуфэс къарихыгъ. Стратегием игъэпсын къыдыхэлъытагъэу республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ амалэу IэкIэлъхэр 2016-рэ илъэсым зэраушэтыгъэхэр ыкIи проектым игъэцэкIэн иятIонэрж едзыгъо мы илъэ-сым зэрэрагъэжьагъэр, ащ бэкIэ зэрэщыгугъыхэрэр вице-премьерым къыIуагъ.

— АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэу, Стратегиеу къыхэтхырэм елъытыгъэщт шъолъырым социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэхэу ышIыщтхэр, арышъ, ащ мэхьанэшхо еттын фае. Тэ пшъэрылъ шъхьаIэу тиIэр зыпкъ итэу Iоф зышIэщт, шIуагъэ къэзытыщт стратегие тиIэныр ары, — къыIуагъ Сапый Вячеслав.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Олег Топоровым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, экономикэм иIофыгъохэм язэшIохын фэгъэзэгъэ координационнэ Совет Адыгеим щызэхащагъ. Джащ фэдэу предпринимательствэ цIыкIум ыкIи гурытым яшIуагъэ арагъэкIынымкIэ фонд зэхащагъ. Промышленностым IэпыIэгъу фэхъугъэнымкIэ фондым иIофшIэн шIэхэу ыублэщт. РеспубликэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ псэуалъэхэм ащыщ Адыгеим щашIырэ АгроБизнесИнкубаторыр, ащ игъэпсын ыкIэм фэкIо. Министерствэм ипащэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, джырэ уахътэм щыIэ Стратегием Iоф зэришIэрэр зэхафыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, экономикэм, социальнэ сферэм, нэмыкI лъэныкъохэмкIи регионым къэгъэлъэгъон дэгъухэр иIэх. Ау ащ дакIоу гумэкIыгъохэр, унаIэ зытебгъэтын фаехэри щыIэх. Ахэр дэгъэзыжьыгъэнхэмкIэ, хэкIыпIэу щыIэхэр гъэнэфэгъэнхэмкIэ Iофтхьабзэу зэхащагъэм ишIуагъэ къэкIонэу министрэм ылъытагъ. Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм щыIэкIэ-псэукIэу яIэр нахьышIу шIыгъэным, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Стратегиер фэIорышIэщт. Ары республикэм ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьырэр.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.

Сурэтхэр Iэшъынэ Аслъан тырихыгъэх.