Экономикэм ихэхъоныгъэ тегущыIагъэх

Iоныгъом и 6 – 7-м илъэс къэс зэхащэрэ финанс форумыр Москва щыкIуагъ. Мыщ зэхэщакIо фэхъугъэхэр Урысые Федерацием финансхэмкIэ и Министерствэрэ Москва и Правительствэрэ. Адыгеим финансхэмкIэ иминистрэ иIофшIагъэ ащ къыщыхагъэщыгъ.

ЯшIошIхэр, ягухэлъхэр къызэфаIуатэх, тихэгъэгу щызэрахьэрэ финанс-экономикэ политикэм иIофыгъохэмкIэ джырэ лъэхъаным игъоу алъытэхэрэр мы форумым щызэфахьысыжьых. Пшъэрылъ шъхьаIэу форумым иIэр Урысыем иэкономикэ джыри нахь хэхъоныгъэ ин ышIынымкIэ амалыкIэхэр гъэунэфыгъэн­хэр ары. Федеральнэ ыкIи шъолъыр хабзэм, бизнесым ялIыкIохэр, шIэныгъэ­лэжьхэр, общественнэ организациехэмрэ объединениехэмрэ япащэхэр, экономикэм ылъэныкъокIэ экспертхэр ыкIи нэмыкIхэр мыщ хэлэжьагъэх.

Форумым изэхэщэкIо комитет и Тхьаматэу, Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ иапэрэ гуадзэу, Урысые Федерацием финансхэмкIэ иминистрэу Антон Силуановым къекIолIагъэхэм ащыщхэм афагъэшъошэгъэ тынхэр аритыжьыгъэх. Адыгэ Республикэм финансхэмкIэ иминистрэу Долэ Долэтбый дипломэу «За вклад в развитие системы государственных финансов» зыфиIорэр ащ къыритыжьыгъ.