Экологическэ лъэгъуакIэ къызэIуахыщт

Кавказ биосфернэ заповедникымрэ экологическэ организациеу NABU-мрэ чIыопсыр къэухъумэгъэнымкIэ Iофэу зэдашIэрэм шIуагъэ къеты. Ахэм джыри гъатхэм экологическэ лъагъо кIэу къызэIуахын ягухэлъ.

КилометриплI фэдиз ащ икIыхьэгъэщт, заповедникым ичIыгухэм апхырыкIыщт. Ащ рыкIощтхэм чIыпIэ дэхэ къабзэхэр, зипчъагъэкIэ макIэ хъурэ псэушъхьэхэр алъэгъущтых. Лъагъом ыбгъухэм укъызщыуцун чIыпIэхэр, тетIысхьапIэхэр ащагъэпсыщтых.

ЛъэгъуакIэр къызэрэзэIуахыщтымкIэ макъэ къэзыгъэIугъэр заповедникым ипресс-секретарэу Тутарыщ Ольг. Аужырэ илъэсхэм псэупIэу Гъозэрыплъэ нахь зызэриушъомбгъурэр ыкIи экологэ-шIэныгъэ гупчэ зэрэхъурэр ащ къыIуагъ. «БэшIагъэп кIэпсэ паркыр къызызэIуахыгъэр, ащ ыуж чIыопсым имузей агъэкIэжьыгъ, джы экологическэ лъагъор ахэм къахэхъощт», — еIо Ольгэ.

ЛъэгъуакIэм фаехэр зэкIэ, цIыкIуи ини, техьанхэ алъэкIыщт, урыкIонкIэ ыкIи зыщыпплъыхьанкIэ гупсэфыщт. Заповедникым мэхьанэ зиIэ чIыпIэхэр къагъэнафэхэу, зыдагъэзэщт лъэныкъор къэзыгъэлъэгъорэ тамыгъэхэр ащагъэуцущтых.

Зызэраплъыхьащтым имызакъоу, зыгъэпсэфакIохэр зэнэкъокъу-джэгукIэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт, десэхэр агъэцэкIэщтых, атекIохэрэм шIухьафтынхэр къаратыщтых.

Заповедникым ипащэу Сергей Шевелевым къызэриIуагъэмкIэ, тапэкIи NABU-м иIофышIэхэр яIэпыIэгъухэу макIэрэ цIыфхэм апэ къифэхэрэ псэушъхьэхэмрэ бзыушхохэмрэ япчъагъэ зэрэхъурэр зэрагъэшIэщт.

Кавказ биосфернэ заповедникыр цIыфыр зынэмысыгъэ чIыпIэ къабзэу ыкIи дахэу къэнэжьы. Ащ ызыщанэ фэдизыр Адыгеим ичIыгухэм ащыщ. Заповедникым къакIохэрэм япчъагъэ хэхъо. 1999-рэ илъэсым ащ илъагъохэм нэбгырэ мини 10 фэдиз арыкIощтыгъэмэ, джы ар мин 200-м ехъугъ.

(Тикорр.).