ЫкIэм рафылIагъ

Адыгеим ичIыгулэжьхэм гъэтхасэхэм яхэлъхьан аухы. АР-м мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ жъоныгъуакIэм и 23-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, гектар 108530-у агъэнэфагъэм ипроцент 90-р, ар гектар 97289-рэ, апхъыгъах.

Лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфэу тичIыгулэжьхэм гектар 41147-рэ халъхьагъ, тыгъэгъазэм 46557-рэ хагъэкIыгъ, пындж гектар 8690-рэ, соеу 5843-рэ халъхьэгъахэх, къэртопым, къэбжъыем, нэшэ-хъырбыдзхэм, хэтэрыкIхэм ягъэтIысхьани лъагъэкIуатэ.

Тэхъутэмыкъое, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэм ячIыгулэжьхэм лэжьыгъэхэм япхъын аухыгъ, къэбжъыер, нэшэ-хъырбыдзхэр, хэтэрыкIхэр ары къафэнагъэхэр. Кощхьэблэ районым гъэтхэсэ хьэу, зэнтхъэу, лэжьыгъэ чылапхъэ ашIыщт натрыфэу ыкIи тыгъэгъа­зэу гектар 17455-рэ щыхалъхьагъ. Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэм мыгъэ гъэтхэсэ хьэ апхъыгъэп, ау зэнтхъ, натрыф ыкIи тыгъэгъэзэ гектар 14298-рэ зэкIэмкIи халъхьагъ. Тэхъутэмыкъое районым щагъэнэфэгъэгъэ гектар 8616-м къырагъэхъуи 8772-рэ апхъыгъ.

Мыхэм мэкIэ дэдэу ауж итых ыкIи мэфэ благъэхэм гъэтхэсэ лэжьыгъэхэм яхэлъхьан аухыщт Джэджэ ыкIи Красногвардейскэ районхэм ячIыгулэжьхэм. Ахэм агъэнэфэгъагъэм ипроцент 93-р хагъэкIыгъах. Теуцожь районымрэ Адыгэкъалэрэ ячIыгулэжьхэр ощхым егъэ­охъух. Мыхэм ячIыгухэм псыр нахь псынкIэу зэрарыуцорэм къыхэкIыкIэ, ощх ужым шIэхэу губгъохэм арыхьанхэ алъэкIырэп. Джащ фэд Мыекъопэ районри. Мыгъэ ащ ошъур бэу къыщехыгъ, ощххэри нахь щылъэшых.

ХЪУТ Нэфсэт.