ЫкIыб къытфегъазэ

Илъэс псаурэ Македонием ипащэхэм Урысыем щыпсэухэрэ цIыфхэр визэ ямыIэу ягъунапкъэ рагъэхьагъэх. Ащ фэдэ фитыныгъэ зяIагъэр гъэтхапэм и 15-м нэс. Джы зыгъэпсэфакIохэм якъэралыгъо ихьанхэм ыпэу визэхэр агъэхьазырынхэу закъыфагъэзагъ.

Македониер зэрапэблагъэм къыхэкIэу ащ нахьыбэрэ кIощтыгъэхэр Хабаровскэ краим щыпсэухэрэр арых. Ау туроператорхэм къызэраIорэмкIэ, тизыгъэпсэфакIохэм япчъагъэ елъытыгъэмэ, Македониер зыгъэпсэфыпIэкIэ къыхэзыхыхэрэр бэ хъухэрэп.

Арэущтэу щытми, Македонием игъунапкъэхэр къызэфишIыпэхэрэп. ТхьамэфитIум нахьыбэрэ къимысыщтхэмэ, джыри тицIыфхэр визэ ямыIэу ащ кIонхэ фитых.

ШЪАУКЪО Аслъангуащ.