Щэн-щэфэн шапхъэхэр

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ, тхылъеджапIэм яIофышIэхэр, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истудентхэр, тхылъ-еджэхэр. Iэнэ хъураер цIыфхэм щэфэным епхыгъэ шапхъэхэр ягъэшIэгъэнхэм телъытэгъагъ. Iофтхьабзэм кIэщакIо фэхъугъ тхылъеджапIэм техническэ ыкIи экономическэ литературэмкIэ иотдел. ЦIыфхэм щэн ыкIи щэфэн IофхэмкIэ яфитыныгъэхэр ягъэшIэгъэнхэм илъэси 9 хъугъэу мыхэм Iоф дашIэ. ОхътакIэм щыIэкIэ шIыкIэ-хэкIыпIабэ къыздихьыгъ, анахь зызыушъомбгъухэрэм ащыщыр уиунэ узэрисэу ИнтернетымкIэ тучан зэфэшъхьафхэм якаталогхэр къызфэбгъэфедэзэ зяппхыныр ары. Мэфэныкъо Iофыр ащ такъикъ заулэкIэ къызэшIуехы. Ау мыщ фэдэ щэфэкIэ шапхъэм узэмыжэгъэ Iофхэри къыпыкIынхэ ылъэкIыщт: къэпщэфыгъэ пкъыгъор игъом къамыхьын, фэныкъуагъэ иIэн, осапкIэр нэмыкIэу къычIэкIыжьын. ЗэшIонапIэхэм уябгъукIонымкIэ IэпыIэгъу хъун зылъэкIыщтыр Роспотребнадзорыр ары.

Iэнэ хъураем къыщыгущыIагъэх Роспотребнадзорым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнымкIэ иотдел ипащэу Къэрдэнэ Рэщыдэ, мыщ испециалист-эксперт шъхьаIэу С. Н. Анпилоговар, «Урысыем ищэфакIохэм языкIыныгъ» зыфиIорэ общественнэ движением икъутамэу Адыгеим щыIэм итхьаматэ игуадзэу М. П. Смагинар, Консультационнэ гупчэм икъутамэ ипащэу Ф.ТI. Бибэр. Мыхэм щэн-щэфэн Iофыр, ащкIэ шапхъэхэр ыкIи фитыныгъэхэр, анахьэу «электроннэ сатыумкIэ» къыраIотыкIыгъэх. УпчIэу аратыгъэхэм яджэуапхэр арагъэгъотыжьыгъэх.

Iэнэ хъураем итемэ тхылъ къэгъэлъэгъонэу «Права потребителей: мнение экспертов» зыфиIоу къагъэхьазырыгъэм нахь гурыIогъошIу къышIыгъ.

Электроннэ къэгъэлъэгъонэу «9 лет информационному центру потребительской информации» зыфиIорэр узыгъэгъуазэу щытыгъ.

ДЗЭУКЪОЖЬ Нуриет.