ЩыIэныгъэр яджэмакъ

Адыгэ Республикэм лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэп­къэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет тыгъуасэ зэIукIэу щыкIуагъэм журналистхэм къащыфэгушIуагъэх, щытхъу тхылъхэр, ахъщэ шIухьафтынхэр къащаратыжьыгъэх.

Комитетым итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр Адыгэ Республикэм имызакъоу, хэгъэгум иобщественнэ-политикэ щыIакIэ Адыгеим ижурналистхэр чанэу зэрэхэлажьэхэрэм къытегущыIагъ. Ащ иеплъы­кIэхэм къазэращыхигъэщыгъэу, патриотическэ пIуныгъэм фэгъэхьыгъэхэ те­мэхэр республикэ гъэзетхэу «Адыгэ макъэм», «Советскэ Адыгеим», къалэм игъэзетэу «Мыекъопэ къэбархэм», Къэ­ралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим», Мыекъопэ къэлэ телевидением яжурналистхэм къаIэтых, лъэхъаным диштэу Iофыгъуабэ агъэцакIэ. Лъэпкъхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ темэ гъэшIэгъонхэр къагъотых.
Хэкужъым къэзыгъэзэжьыгъэм и Ма­фэ фэгъэхьыгъэу «Адыгэ макъэм» зэфэхьысыжь куухэр зыхэлъ тхыгъэхэр къыхиутыгъэх. Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Адыгэ Респуб­ликэм яреспубликэ лъэпкъ гъэзетхэм зэхэт номерхэр къыдагъэкIыгъэх.

Гъэзетэу «Адыгэ макъэм» лъэпкъ шIэжьым, Хэкужъым къэзыгъэзэжьхэрэм рэхьат агъотынымкIэ, гупсэфэу псэунхэмкIэ IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэм, хабзэм икъулыкъушIэхэмрэ общественнэ движениехэмрэ зэгъусэхэу мэхьэнэ ин зиIэ лъэпкъ Iофхэр зэрагъэцакIэхэрэр дэгъоу къызэригъэлъагъорэм фэшI Комитетым и Щытхъу тхылъ гъэзетым иредакцие къыфагъэшъошагъ.

Шъхьэлэхъо Аскэр «Адыгэ макъэм» иредактор шъхьаIэу Дэрбэ Тимур фэгушIуагъ, Щытхъу тхылъыр ритыжьыгъ.

Къэралыгъо телерадиокомпаниеу «Адыгеим» ижурналистэу Къуижъ Аминэт лъэпкъ шIэжьым, патриотическэ пIуныгъэм, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэ къэтынэу ыгъэхьазырыгъэхэм уагъэгъуазэ, гуфэбэныгъэ ахэлъ. А. Къуижъым апэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ.

— Сэ хэушъхьафыкIыгъэу сыкъыхагъэщыгъэми, сиIофшIэгъухэу къэтыным игъэхьазырын хэлэжьагъэхэр, титворчествэ уасэ къыфэзышIыгъэхэр тхьаегъэпсэух, — къыIуагъ Къуижъ Аминэт.

Телевидениемрэ радиомрэ яжурналистхэу ГъукIэлI Сусанэ, Тхьаркъохъо Аминэт, Тыгъужъ Саныет, Бэгъ Симэ, Хьакъунэ Заремэ хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр афагъэшъошагъэх.

Гъэзетхэм яредакциехэм яIофшIагъэ шъхьафэу зэфахьысыжьыгъ. «Советскэ Адыгеим» ижурналистэу Марина Лебедевам зэнэкъокъум апэрэ чIыпIэр къы­щыдихыгъ. «Адыгэ макъэм» ижурналистэу Сихъу Гощнагъо ятIонэрэ чIыпIэр фагъэшъошагъ. Къалэм игъэзетэу «Мые­къопэ къэбархэр» зыфиIорэм ижурналистэу Ульяна Рагулинам ящэнэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Куп-купэу гощыгъэхэу гъэзетхэм, телевидением, радиом яжурналистхэр зэнэкъокъум зэрэхэлэжьагъэхэр на­хьышIу. Темэу къаIэтырэр зэфэхьысыжьыгъэнымкIэ, жанрэхэм ямэхьанэ къыхэгъэщыгъэнымкIэ ащ фэдэ екIо­лIакIэм нахь зыкъегъэшъыпкъэжьы.

Тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ IэкIыб къэралыгъохэм телевидением ижурналистхэм къащагъэхьазырхэрэ къэтынхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоных. Зэлъэпкъэгъухэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэнхэмкIэ ащ фэдэ едзыгъохэр щыIэны­гъэм дештэх. ГъукIэлI Сусанэ, ТIэшъу Светла­нэ, Беданыкъо Замирэ, нэмыкIхэм Тыр­куем, Израиль, Германием къащагъэхьазырыгъэхэ къэтынхэм цIыфыбэ яплъыгъ.

«Адыгэ макъэм» ижурналистхэм лъэпкъ зэпхыныгъэхэм яхьылIэгъэ тхыгъэхэу къыхаутыхэрэр дунэе къэбар мэхъух.

Журналистхэр тапэкIи ащ фэдэ зэнэкъокъухэм ахэлэжьэщтых, ятворчествэ хагъэхъощт.

ЕмтIылъ Нурбый.