ЩыIэныгъэр нахь лъапI!

Илъэс къэс Адыгеим щызэхащэрэ Iофтхьабзэу «Подари мне жизнь!» зыфиIорэр бэдзэогъум и 8 — 15-м кIощт.

Iофтхьабзэм имурадыр — псауныгъэмкIэ ыкIи цIыфыгъэ лъэныкъомкIэ сабый гъэкIодыжьыным иягъэу къакIорэр пстэуми агурыгъэIогъэныр, а Iофыгъом анаIэ тырарагъэдзэныр, игъом ны ухъуным имэхьанэ ныбжьыкIэхэм алъыгъэIэсыгъэныр ары.

2011-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу бзылъфыгъэ лъэрмыхьэхэм медикэ-социальнэ IэпыIэгъу языгъэгъотырэ Гупчэм республикэм Iоф щешIэ. Ар къэлэ сымэджэщым иперинатальнэ Гупчэ епхыгъэу щыIэныгъэм чIыпIэ къин ригъэуцуагъэхэ бзылъфыгъэ лъэрмы­хьэхэм IэпыIэгъу щафэхъух. Гуп­чэм иIофышIэхэм акушер-гине­кологхэр ягъусэхэу сабыир зы­гъэкIодыжьынэу изыхъухьэ­хэ­рэм зэдэгущыIэгъухэр адашIых, къэзы­гъэхъу зышIоигъохэм алъэплъэх.

Iофтхьабзэу «Подари мне жизнь!» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу Iэнэ хъураехэр ыкIи видеолекциехэр зэхащэщтых. Ахэр сабый пчъагъэу къагъэхъущтым, сабый гъэкIодыжьыным, нэмыкI­хэми афэгъэхьыгъэщтых.