ЩыIэныгъэр лъэхъаным диштэнэу

Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXIX-рэ Конференцие тыгъуасэ Мыекъуапэ щыкIуагъ.

Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, партием и Апшъэрэ Совет хэтэу ТхьакIущынэ Аслъан, партием ифракциеу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм щыIэм ипащэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковар, партием ичIыпIэ къутамэхэм ялIыкIохэр, ныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри. Iофтхьабзэр зэрищагъ партием ишъолъыр къутамэу республикэм щыIэм и Политсовет и Секретарэу Iащэ Мухьамэд. Партием ия 17-рэ Зэфэсэу тыгъэгъазэм и 22 — 23-м Москва щыкIощтым изыфэгъэхьазырын иедзыгъо шъхьаIэу конференциер щыт.

Мы илъэсым «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъагъ апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр. Iащэ Мухьамэд къызэриIуагъэмкIэ, мы илъэсым федеральнэ мэхьанэ зиIэ хэдзын инхэр республикэм щымыкIуагъэхэми, Iоныгъом и 10-м АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутатхэм КъумпIыл Мурат Адыгеим и ЛIышъхьэу хадзыгъ. Джащ фэдэу политическэ ыкIи общественнэ Iофтхьабзэхэм, цIыф жъугъэхэр зыхэлэжьэгъэхэ акциехэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм ар къатегущыIагъ. Анахьэу ынаIэ зытыридзагъэр партием ипроектхэу «Къэлэ цIыкIухэм япаркхэр», «Культурэм ичIыпIэ унэхэр», «КIэлэцIыкIу спортыр», нэмыкIхэри республикэм щыгъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэр ары. Джащ фэдэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатэу Хьасанэкъо Мурат, сенаторхэу Олег Селезневымрэ Хъопсэрыкъо Муратрэ, АР-м и Парламент ифракциехэм ядепутатхэм, шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм цIыфхэр зырагъэблагъэхэм IэпыIэгъу афэхъунхэ зэралъэкIыгъэм, мы IофшIэным зэфэхьысыжьэу фэхъугъэхэм кIэкIэу къащыуцугъ.

— Къихьащт 2018-рэ илъэсыр мэхьанэшхо зиIэ политическэ хъугъэ-шIагъэхэмкIэ баищт. Пстэуми анахь шъхьаIэр Урысые Федерацием и Президент ихэдзынхэм язэхэщэн ары. Ащ дакIоу Iоныгъо мазэм муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» инароднэ депутатхэм я Совет хэтыщтхэр хэтыдзынхэу щыт. Ау мыщ дэжьым партиеу «Единэ Россием» ипшъэрылъ шъхьаIэ зыщыдгъэгъупшэ хъущтэп — ар Адыгеим щыпсэурэ цIыфхэм ягумэкIыгъохэр зэхэфыгъэнхэм мафэ къэс Iоф дэшIэгъэныр ары. Ары Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ шъхьаIэу къытфигъэуцурэр, — къыIуагъ Iащэ Мухьамэд.

Къалэу Москва щыкIощт зэфэсым хэлэжьэщт лIыкIохэр Конференцием щагъэнэфагъэх. Статусэу яIэм елъытыгъэу ТхьакIущынэ Аслъанрэ Iащэ Мухьамэдрэ Iофтхьабзэм хэлэжьэщтых. Ахэм анэмыкIэу партием исатырэ хэтхэ Чэсэбый Айдэмыррэ Александр Логвиненкэмрэ зэфэсым кIонхэу хадзыгъэх.

Хабзэ зэрэхъугъэу, илъэсым зэ партием ишъолъыр къутамэ и Политсовет хэтхэм зэхъокIыныгъэхэр афашIых. Мызыгъэгум нэбгыри 4-мэ яполномочиехэр агъэтIылъыгъэх. Ахэм ачIыпIэ зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэхэ Александр Бутусовым, Шъэо Аскэр, Осмэн Альберт, Елена Поповам шъэф шIыкIэм тетэу къэзэрэугъоигъэхэм амакъэ афатыгъ, ахэм адырагъэштагъ.

Партием ишъолъыр къутамэ илIыкIохэм илъэсым къыкIоцI Iофэу ашIагъэм изэфэхьысыжьхэр зэрашIыгъэхэм дакIоу, тапэкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтыщт лъэныкъохэр, пшъэрылъхэр агъэнэфагъэх.

Конференцием икIэухым АР-м и ЛIышъхьэ гущыIэр ыштагъ ыкIи мы илъэсым Iофэу ашIагъэм, республикэм социальнэ-экономическэ хэхъоныгъэу ышIыгъэхэм, пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэм, ахэр зэшIохыгъэнхэмкIэ партиеу «Единэ Россием» мэхьанэу иIэм къатегущыIагъ.

— Хэдзын кампание зэфэшъхьафхэу республикэм щыкIохэрэм язэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъагъорэмкIэ, партием ирейтинг ины. Ащ дакIоу АР-м и Парламент партие зэфэшъхьафхэм ядепутатхэмкIэ къэгъэлъэгъуагъ. Ахэм яшIоигъоныгъэхэр, яеплъыкIэхэр къыдэтэлъытэх, ау мыщ дэжьым единороссхэр арых непэрэ мафэм ипшъэрылъхэр зыгъэпсыхэрэр. ПшъэдэкIыжьышхо зэрэтхьырэр къыдгурыIозэ тицIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэным тызэгъусэу Iоф дэтшIэн фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Мы илъэсым гухэлъэу яIагъэхэр къазэрадэхъугъэм республикэм ипащэ кIэкIэу къыщыуцугъ. Гурыт еджапIэхэм яшIын лъыгъэкIотэгъэным бэрэ тегущыIагъэх. Мы илъэсым ыкIэм къызэIуахыщт къуаджэу АдыгеякIэм щашIыгъэ мыщ фэдэ учреждениер. Къихьащт илъэсым поселкэу Инэмрэ Мыекъуапэрэ еджапIэхэр ащагъэпсынхэу рагъэжьэщт. Ащ нэмыкIэу къоджэ псэупIэхэм спорт комплексхэр ащашIых, къихьащт илъэсми а IофшIэныр лъагъэкIотэщт. БэмышIэу Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъэ поликлиникэр шэпхъэшIухэм адештэ. Диагностическэ гупчэу тикъэлэ шъхьаIэ щашIырэми мэхьанэшхо зэриIэм щэч хэлъэп. Проектэу щыIэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэмкIэ федеральнэ гупчэр республикэм IэпыIэгъу къызэрэфэхъурэм, зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу зэрэзэдэлажьэхэрэм мэхьанэшхо иIэу КъумпIыл Мурат ылъытагъ.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.