ЩыIэныгъэр — иорэд

Адыгэ лъэпкъым икомпозитор цIэрыIоу Тхьабысымэ Умарэ къызыхъугъэр илъэси 100 зэрэхъугъэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр республикэм и Лъэпкъ тхылъеджапIэ щыкIуагъ.

Лъэпкъ литературэм, краеведением яотдел ыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъоным композиторым ехьылIэгъэ тхылъхэр, журнал­хэмрэ гъэзетхэмрэ къащыхау­тыгъэ тхыгъэхэр гъэшIэгъонэу щы­зэрагъэфэгъагъэх. У. Тхьа­бысымэм ипроизведениехэри чIыпIэ хэхыгъэхэм ащыплъэгъунхэу щытыгъэх.

ШIэныгъэлэжьхэм, искусствэм иIофышIэхэм, кIэлэегъаджэхэм, студентхэм ящыкIэгъэ литературэр къыхахынымкIэ, композиторым ищыIэныгъэ гъогу на­хьышIоу зыщагъэгъозэнымкIэ къэгъэлъэгъоныр IэпыIэгъушIу афэхъугъ.

Орэд 600 фэдиз композиторым ыусыгъ. ШIулъэгъум, къуа­джэхэм, ныбджэгъухэм, щы­IэкIэ-псэукIэм, нэмыкIхэм афэ­гъэхьыгъэхэр цIыфхэм агу рехьых, къаIох. Искусствэм хэ­шIыкI фызиIэхэм анахьэу къыхагъэщырэр У. Тхьабысымэм иорэдхэр лъэпкъ орэдхэу, цIыф къызэрыкIохэм зэхалъхьагъэхэу къащы­хъоу бэрэ къызэрэхэкIырэр ары.

— «Пшъэшъэуджыр» нахьыпэкIи зэхэсхы­щтыгъ, лъэшэу сыгу зэ­рэрихьырэм фэшI
сэри къасIо сшIои­гъуагъ, — къеIуатэ Урысыем, Абхъазым яза­служеннэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Нэхэе Тэмарэ. — Орэдыр зэзгъэшIэнэу сызыфежьэм, Тхьа­бы­сымэ Умарэ зэриусы­гъэр тхылъымкIэ ­сшIагъэ.

— Эстрадэм нахь куоу сыхэ­хьанымкIэ Тхьабысымэ Умарэ иорэдхэр лъэпэмафэ сфэхъугъэх. «О унитIу» зыфиIорэмкIэ ­эстрадэм сыщашIагъ, — къытиIуагъ Урысыем изаслуженнэ артисткэу, Адыгеим инароднэ артисткэу Шъэожъ Розэ.

«Орэдыр о зигъэгъус», «О унитIу», «Адыгэ къуаджэхэр», «Сыфаеп уи «Волгэ» фыжьи», «Сикъуадж», «Синан», нэмыкI орэдхэр Жэнэ Къырымызэ игущыIэхэм атехыгъэх. Поэтыр къыт­хэтыгъэмэ, мыгъэ ыныбжь илъэси 100 хъущтыгъэ.

Адыгэ литературэмрэ музыкальнэ искусствэмрэ уатегущыIэ зыхъукIэ, 2019-рэ илъэсыр Тхьабысымэ Умарэрэ Жэнэ Къырымызэрэ я Илъэсэу плъытэ хъущт.

2019-рэ илъэсыр шIукIэ зыгу къэкIыжьыщтхэм ащыщ адыгэ лъэпкъым итхэкIо цIэрыIоу Мэщ­бэшIэ Исхьакъ. «Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъ» зыфиIорэ щытхъуцIэр ащ къыфаусыгъ.

«Сишъэогъу», «СшIэщтыгъэр сшIэрэп усимыIагъэмэ», фэ­шъхьаф орэдхэу У. Тхьабысымэм ыусыгъэхэр МэщбэшIэ Исхьакъ игущыIэхэм атехыгъэх. ТхакIомрэ композиторымрэ зэгъусэхэу Адыгэ Республикэм и Гимн зэрэзэдаусыгъэм ятворческэ IофшIагъэ лъэпсэ шъхьаф фишIыгъ.

Адыгэ Республикэр пытэу ылъэ теуцуагъ, къэралыгъо гъэпсыкIэм тетэу мэпсэу. Конституциер, Гербыр, Гимныр, быракъыр иIэх. Хэбзэ къулыкъушIэхэм язэха­хьэхэм, спорт зэнэкъокъухэм, нэмыкIхэм Адыгэ Республикэм и Гимн ащэжъынчы.

Композиторэу Тхьабысымэ Умарэ Хэгъэгу зэошхом лIы­хъужъэу хэлэжьагъ, изэо гъогу­хэр Германием нэсыгъэх. Фашист техакIохэм язэхэкъутэн лIыгъэу щызэрихьагъэмкIи, лъэпкъ музыкальнэ искусствэм хэхъоныгъэу ригъэшIыгъэмкIи тэгъэлъапIэ.