ЩыIэныгъэр зыгъэдахэрэм узыфещэ

СурэтышIхэм, архитекторхэм, лъэпкъ IэпэIасэхэм, нэмыкIхэу искусствэм фэгъэхьыгъэу Iоф зышIэхэрэм яIэпэIэсэныгъэ къызэIуахыным фэшI екIолIакIэу къагъотырэм ехьылIэгъэ къэгъэлъэгъоныр Мыекъуапэ къыщызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм культурэмкIэ и Министерствэ, республикэм исурэт къэгъэлъэгъуапIэ, Адыгеим исурэтышIхэм я Союз Iоф­тхьабзэм кIэщакIо фэхъугъэх. АР-м исурэтышIхэм я Союз ипащэу Елена Абакумовар, сурэтышI-модельер цIэрыIоу СтIашъу Юрэ, зэлъашIэрэ архитекторэу, сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь, фэшъхьафхэри зэхахьэм къы­щыгущыIагъэх. Искусствэм ыбзэ зэрэбаир, IофшIагъэ­хэм лIэужхэр зэрэзэфащэхэрэр зэ­IукIэгъум къы­щаIотагъ.

СурэтышIхэм, студентхэм ясэнэхьат еплъыкIэу фыряIэр сурэт­хэмкIэ къагъэлъагъо. Шыу бла­нэм исурэт А. Бырсырым гъэшIэгъо­нэу ыгъэпсыгъ. Шыум лIыгъэр ишапхъ, шъо зэфэшъхьафхэр су­рэтышIым егъэфедэх. Фы­жьышъор нэфынэм нахь дештэ.

Тыркуем щыпсэухэрэм яхьа­къу-шыкъухэр ЛэупэкIэ Нурбый зэхэугуфыкIыгъэхэу къегъэлъагъох. Псэушъхьэхэм ясурэтхэри лъэгъупхъэх. Адыгэ пшысэхэм яхьылIэгъэхэ сурэтхэу студентхэм, нэмыкIхэм ашIыгъэхэр лIыхъужъныгъэм епхыгъэх. ШIу­шIагъэр къызыхэщыхэрэм уагъэ­гупшысэ.

Мыекъуапэ итеплъэ архитекторхэм еплъыкIэу фыряIэр тшIогъэшIэгъон. Къалэр нахь дахэ ашIы ашIоигъу. Филармонием пэчIынатIэу ЗыкIыныгъэмрэ Зэзэгъыныгъэмрэ ясаугъэт щыт, пчэгушхо ащ къыпэIулъ. А. Бырсырым исурэтхэм къаIуатэ цIыф- кIуапIэ а чIыпIэр зэрэхъун ылъэ­кIыщтыр.

С. Цэим шъуашэхэу къэгъэлъэ­гъоным къырихьылIагъэхэр искусствэ лъагэм илъэгъохэщых. Пшъашъэм, цIыф цIэрыIом къякIущтхэ щыгъынхэм гур зыфащэ. Артистхэм театрэм, концертхэм, нэмыкI зэхахьэхэм ащ фэдэ щыгъынхэр ащагъэфедэнхэ алъэ­кIыщт.

Е. Абакумовар тарихъым къып­къырыкIызэ, чIэтынэрэ искусствэм ынаIэ тыридзагъ. ШIэжьым иIофшIагъэхэр ехьылIагъэх. ГъукIэ Замудин ипIуаблэ уеплъызэ, искусствэм инэбзый нэфхэм зафэощэи. Пэсэрэ лъэхъаным адыгэхэм яIэпэIэсэныгъэ урыгу­шхонэу зэрэщытыгъэр къегъэ­лъагъо.

Студентхэм, кIэлэегъаджэхэм искусствэм еплъыкIэу фыряIэр гурыIогъошIу. Тхылъхэм, журналхэм якъыдэгъэкIын хэлажьэх. Тхылъ кIышъохэр сурэтхэмкIэ агъэкIэракIэх. Адыгэ къэралыгъо университетым щеджэхэрэ Д. Глазовам, С. Еутыхым, С. Молчановым, Н. Хьабэхъум, нэмыкI­хэм илъэс зэфэшъхьафхэм ашIыгъэхэ сурэтхэр бзылъфы­гъэм, гъатхэм, щыIэныгъэм изэ­хъокIыныгъэхэм яхьылIагъэх.

Макерэ Сусанэ, Бэла Чеховам театрэм ипсэукIэ гукIэ ухащэ. Студентхэм ятеатрэу «Арт-Ритоным» псэ пытым фэдэу уеплъы. Студентхэр театрэм икъэгъэлъэгъонхэм ахэлажьэх, къякIоу за­фэпэныр шэнышIу афэхъугъ.

СтIашъу Юрэ иIофшIагъэхэр искусствэм къегъэгущыIэх. Адыгеир нахьышIоу дунаим щашIэным, мамыр псэукIэр гъэпытэгъэным сурэтышI-модельерым иIофшIагъэхэр афэгъэхьыгъэх.

Къэгъэлъэгъоным уегъэгъуазэ, щыIэныгъэм икуупIэ урещэ.

Сурэтхэр зэхахьэм къыщытетхыгъэх.

ЕмтIылъ Нурбый.