ЩыIэныгъэр аIышъумых

Бэдзэогъум и 9-м къыщегъэжьагъэу и 15-м нэс Урысые Iофтхьабзэу  «Подари мне жизнь» зыфиIорэр Адыгеим щыкIощт. 

Iофтхьабзэм пшъэрылъ шъхьаIэу иIэр сабыеу бзы­лъфыгъэм ышъо хэлъыр зыхаригъэхыным псауныгъэмкIэ зэрарэу къыфи­хьыщтыр гурыгъэIогъэ-ныр, ныбжьыкIэхэм ащ фэдэ лъэбэкъу адзыным ыпэкIэ гухэлъэу ашIыгъэм зэри­фэшъуашэу егупшы­сэнхэр ары.

— Iофтхьабзэр 2010-рэ илъэсым къыщегъэжьа-гъэу Адыгеим щызэхащэ. 2011-рэ илъэсым ­къы­щыублагъэу сабый зышъо хэлъхэм IэпыIэгъу афэ­хъурэ медикэ-соци­альнэ Гупчэ республикэм иI. Ащ иIофышIэхэр са-бый къэ­хъугъакIэхэм афэмые ны­хэм гущыIэгъу афэхъух, ахэм Iоф адашIэ, — къеты Адыгэ Респуб­ликэм псауныгъэр къэу­хъумэгъэ­нымкIэ и Министерствэ.

БлэкIыгъэ илъэсым са­быир зыгъэкIодыжьы зы­шIоигъо бзылъфыгъэ 651-мэ специалистхэр гу­щыIэгъу афэхъугъэх, ахэм ащыщэу нэбгыри 139-мэ гухэлъ пхэнджэу ашIыгъэр зэблахъужьыгъ. Мыгъэ мыщ фэдэ гущыIэгъухэр нэбгырэ 372-мэ адашIыгъ, нэбгырэ 49-мэ сабыир къагъэнэжьыгъ.

2013-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2015-м нэс сабыир зыгъэкIодыжьырэмэ япчъагъэ тиреспуб­ликэ процент 16-кIэ нахь макIэ щыхъугъ.

«Подари мне жизнь» зыфиIорэ акцием къы-ды­хэлъытагъэу видео­къэ­гъэ­лъэгъонхэр медицинэ уч­реждениехэм ащызэхащэщтых. Ныхэм гущыIэгъу афэхъущтых, гумэкIыгъор дэгъэзыжьыгъэным фэIорышIэрэ Iофтхьабзэхэр рагъэкIокIыщтых.

(Тикорр.).