ЩыIэныгъэм диштэрэр тшIодах

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние и Къэралыгъо оркестрэу «Русская удалым» иконцертэу лъэпкъ шэн-хабзэхэм яхьылIагъэр щыIэныгъэм диштэу зэхащагъ.

Композитор цIэрыIохэу В. Гордовскаям, Г. Свиридовым, Н. Будашкиным, нэмыкIхэм аусы­гъэхэр зэхахьэм щыIугъэх. «Урыс кIымафэр», «КIымэфэ гъогухэр», фэшъхьафхэри уядэIункIэ гъэшIэгъоных. Д. Шостакович ипроизведениеу «Лъэпкъ мэфэкIыр» жъы хъурэп. Кинофильмэу «Оводым» ар щэжъынчы.

Г. Пономаренкэм иорэдэу жэжъыехэм афэгъэхьыгъэр Николай Никишиным къыIуагъ. Анастасия Истамуловам мэкъэ Iэтыгъэу иIэр пчыхьэзэхахьэм щызэхэзыхы зышIоигъоу залым чIэсыгъэр нэбгырэ макIэп.

А. Истамуловам къекIоу зефапэ, орэдым псэ къыпигъэкIэным фэшI оркестрэр къыдежъыу. Лъэпкъ шэн-хабзэхэр гукIэ къыплъегъэIэсых. Театрализованнэ едзыгъохэм Анастасие ахэлажьэ. Рождеством фэгъэхьыгъэ мэфэкI концертыр сатыушIхэм, тхыпхъэ­хэм, фэшъхьафхэм яхьылIэгъэ едзыгъохэм къагъэбаигъ. Бэдзэ­рым ущыщэфэным фэшI хэкIыпIэхэр къызэрэбгъотыхэрэр къизыIотыкIыхэрэ пычыгъохэр пэсэрэ уахътэм къыхахыгъэх. Мы­шъэм, пчэным, нэмыкIхэм яшъуа­шэхэр зыщыгъхэ артистхэм искусствэм куоу ухащэ, уагъэгупшысэ, лъэпкъым ишIэжь къыраIотыкIы.

«Русская удалым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артистэу Андрей Ефименкэм оркестрэр дэгъоу зэрищагъ. Артистхэм орэд къаIощтми, гущыIэ щэрыохэр агъэфедэщтми, музыкальнэ Iэмэ-псымэхэмкIэ мэкъамэхэр агъэжъынчыщтхэми шIыкIэшIухэр къафегъотых.

Г. Пономаренкэм, А. Карасевым, Г. Свиридовым, И. Руденкэм аусыгъэхэ орэдхэмкIэ мэфэкI зэхахьэр аухыгъ.