Щытхъур къытфехьы

Урысыем ибзылъфыгъэхэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ язэ­нэкъокъу Адыгэ Республикэм щэкIо. Мыекъопэ районым икъушъхьэ гъогухэм зэIукIэ­гъухэр ащызэхащагъэх.

Хэгъэгум ишъолъыр 40-м къехъумэ къарыкIыгъэхэр ­Адыгэ Республикэм щызэIу­кIагъэх. Спортсменки 121-рэ апэрэ чIыпIэхэм якъыдэхын хэлэжьагъ.

— Адыгэ Республикэм икъу­шъхьэхэр дахэх, жьыр къабзэ, зэнэкъокъухэм тиIэпэ­Iэсэныгъэ къащыдгъэлъэгъонымкIэ амалышIухэр тиIэх, — къытиIуагъ Санкт-Петербург щыщэу Маргарита Сырадоевам. — Зэнэкъокъум изэхэщакIохэм «тхьашъуегъэпсэу» гъэзетымкIи ятIожьы тшIоигъу. ЯIофшIэнкIи, ягущыIэ фабэкIи гуетыныгъэ къытхалъхьэ.

Километри 100 хъурэ гъогур къызакIум, Адыгэ Рес­публи-кэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ иеджапIэ зыщызыгъэсэрэ Елизавета Ошурковам апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мар­гарита Сы­радоевам ятIо­нэрэ, Ана­стасия Чурсинам ящэнэрэ чIы­пIэхэр афагъэ­шъошагъэх.

— Елизавета Ошурковам Урысыем идышъэ медаль къы­зэрэдихыгъэм тигъэгушIуагъ, — къытиIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм кушъхьэфэчъэ спортымкIэ ифедерацие итхьаматэу Анатолий Лелюк. — Европэм Олимпиадэ джэгунхэу мыгъэ иIэщтхэм Елизавета Ошурковар ахэлэжьэнэу фитыныгъэ къыдихыгъ.

— Тренерэу Алексей Войно­выр сипащэу хэгъэгу ыкIи ду-нэе зэIукIэгъухэм зафэсэ­­гъэ­хьазыры, — имурадхэм та­щегъэгъуазэ Елизавета Ошурковам. — Аужырэ илъэсхэм Адыгеим спорт псэуа­лъэхэр къыщызэIуахыгъэх. Физкульту­рэм ыкIи спортым апыщагъэ­хэм япчъагъэ хэпшIыкIэу хэ­хъо. Псауныгъэр зы­гъэпытэ зышIоигъохэм амалышIухэр яIэх. Сэ тапэкIи Адыгеим ыцIэ­кIэ зэнэкъокъу­хэм сахэ­лэ­жьэщт, республикэм ыцIэ спор­тышхом щысIэты сшIоигъу.

Сурэтым итхэр: агузэгу дэтыр Елизавета Ошурковар ары.