Щытхъур Къырым къыщахьыгъ

Ижъырэ искусствэм фэгъэхьыгъэ я ХХI-рэ Дунэе фестивалэу «Боспор агонхэр» зыфиIорэр Керчь щыкIуагъ. Европэм, Азием ятеатрэхэр зэнэкъокъум щызэIукIагъэх. Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэр фестивалышхом хэлэжьагъ. Москва имузыкальнэ театрэу В. Назаровым ыцIэ зыхьырэр, Екатеринбург, Омскэ, Дагъыстан, Севастополь, Симферополь, Казахстан, Керчь, Татарстан, фэшъхьафхэм ятеатрэхэм яIэпэIэсэныгъэ Дунэе фестивалым къыщагъэлъэгъуагъ.

— Лъэпкъ шэн-хабзэхэр къэу­хъу­мэгъэнхэм, искусствэм зегъэ­ушъомбгъугъэным, зэфыщытыкIэшIухэр зэфытиIэхэу тикультурэкIэ тызэхъожьыным фестивалыр яхьылIагъэу щытыгъ, — къыти­Iуагъ Адыгэ Республикэм и Камернэ музыкальнэ театрэу Хьанэхъу Адамэ ыцIэ зыхьырэм ихудожественнэ пащэу, режиссерэу, Урысыем ыкIи Адыгеим искусствэхэмкIэ язаслуженнэ IофышIэшхоу Сулейманов Юныс. — НыбжьыкIэхэм тарихъыр на­хьышIоу ягъэшIэгъэным, лIэужхэр зэкIырыплъынхэм афэшI ащ фэдэ фестивальхэм мэхьэнэ ин яIэу зэхэщакIохэм алъытэ.

Боспор агонхэм ягупшысэ шъхьа­Iэ уегъэгушхо — цIыф шъхьа­фитхэр шъыпкъагъэ ахэ­лъэу зэнэкъокъух. Пэсэрэ лъэхъаным урымхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зэрэщытыгъэм къэгъэлъэгъон­хэм гукIэ ухащэ.

ОсэшIхэр цIэрыIох

Александр Голобородько, Владимир Корнеев, Лариса Лужина — ахэр Урысыем инароднэ артистых. Хэгъэгу зэошхом хэлэжьэгъэ Василий Лановоир СССР-м инароднэ артист, Адыгэ Республикэм заулэрэ щыIагъ. Сергей Маховиковыр, Алефтина Константиновар, Нью-Йорк къи­кIыгъэ Слава Степановыр, Сербием щыщэу Драги Ивич, нэ­мыкIхэри дунэе искусствэм щыцIэрыIох.

Зэнэкъокъур рагъэжьэным ыпэкIэ зэхахьэхэр яIагъэх. Музейхэм, лIыхъужъ ыкIи лэжьэкIо щытхъум япхыгъэ чIыпIэхэм, Къырым дунаим нахь игъэкIотыгъэу щашIэным, экономикэм, культурэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр яIагъэх. Концертхэм, пчыхьэзэхахьэхэм пIуныгъэ мэхьанэ ахэ­лъыгъ.
IэпэIасэм иегъэджэгъухэр кIэ­лэеджакIохэм апае зэхащагъэх. Искусствэм щыцIэрыIоу Александр Догадаевым ащ фэдэ зэIукIэгъоу зэхищагъэр ныбжьыкIэхэм лъэшэу агу рихьыгъ.

ЩыIэныгъэм къыхахыгъэх

Театрэхэм якъэгъэлъэгъонхэр щыIэныгъэм къыхахыгъэх. Дагъы­стан театрэм «Одиссея» зыфи­Iорэр къыгъэлъэгъуагъ. «Медея; Материлл» зыфиIорэр Татарстан иартистхэм къагъэлъэгъуагъ. «Бахчисарайский фонтаныр» Симферополь итеатрэ ирепер­туар къыхахыгъ. Къэгъэлъэгъон пэпчъ уеплъынкIэ гъэшIэгъоныгъэ.

2019-рэ илъэсыр театрэм и Илъэс. ЗэхэщакIохэм ар къыдалъыти, зэIукIэгъухэм артист цIэ­рыIохэр ахагъэлэжьагъэх. Василий Лановоим, Александр Голобородько, Лариса Лужинам, Сергей Маховиковым, фэшъхьафхэм ятворческэ пчыхьэзэхахьэхэр гум къинэжьынхэу кIуа­гъэх.

Адыгеим и Камернэ музыкальнэ театрэ Ж. Оффенбах иопереттэу Еленэ дахэм фэгъэхьы­гъэр къыгъэлъэгъуагъ, режиссерэу Сулейманов Юныс ар ыгъэуцугъ.

Республикэм икIыгъэ театрэм зэхэщакIохэр, искусствэр зышIогъэшIэгъонхэр гущыIэгъу къы­фэхъу­гъэх. Оркестрэм идирижерэу Аркадий Хуснияровым, композиторэу Андрей Семеновым, къэшъуакIохэм япащэу Исуп Аслъан, орэдыIохэм япащэу Михаил Арзу­мановым, режиссерэу Сулейманов Юныс, фэшъхьафхэм зэхэщакIохэр къакIэупчIагъэх.

Нэбгырэ 1000-м нахьыбэ Адыгеим итеатрэ къыгъэлъэгъуагъэм еплъыгъ. Тиреспубликэ итеатрэ иIофышIэхэр нэбгырэ 45-рэ хъущтыгъэх. Адыгэ Республикэм изаслуженнэ артисткэу Ирина Кириченкэм иорэд къэIуакIэ осэшI­хэм, залым чIэсыгъэхэм лъэшэу ашIогъэшIэгъоныгъ. ЗэхэщакIохэм кIэух пчыхьэзэхахьэу яIагъэм Ирина Кириченкэр рагъэблагъи, концертым орэд къыщиIуагъ.

Пэсэрэ темэм хэгъэщагъэу музыкэр оркестрэм зэригъэ­жъын­чырэм, артистхэм гур зыIэпащэзэ орэдыр къызэраIорэм, опереттэр гурыIогъошIоу зэрэгъэпсыгъэм афэшI Адыгеим и Камернэ музыкальнэ театрэу А. Хьанэхъум ыцIэ зыхьырэм хэушъхьафыкIыгъэ шIухьафтын къыфагъэшъошагъ, Кубокым Щытхъу тхылъыр игъусэу къыратыжьыгъ.

Елена Лепиховам, Владислав Верещако, Ирина Кириченкэм, Александр Степановым, Виктор Марковым, Надежда Максимовам, Сергей Трусиным, Михаил Кабановым, нэмыкI артистхэм бэрэ Iэгу къафытеуагъэх.

Камернэ музыкальнэ театрэм илъэс IофшIэгъур лъегъэкIуатэ. Композитор цIэрыIоу Тхъабысым Умарэ имэкъамэхэр зыщыIущт спектаклэу «Шахъомрэ пшъэшъэ пагэмрэ» шIэхэу къыгъэлъэгъощт.

ЕмтIылъ Нурбый.