Щытхъур къылэжьыгъ

Юстицием истаршэ упчIэжьэгъоу, прокуратурэм иветеранэу Гъонэжьыкъо Муратбек Хьудэ ыкъом прокурор сэнэхьатыр къыхихи, ыгу етыгъэу хабзэм фэлэжьагъ. IофшIэныр шIу ылъэгъоу, кIуачIэ къыритэу ыкIи ар гъунэм нигъэсэу зэрэщытым, цIыфыныгъэшхо зэрэхэлъым фэшI лIэуж пчъагъэм шъхьэкIэфэныгъэ къыфашIызэ къырыкIуагъ.

1967-рэ илъэсым Муратбек Свердловскэ юридическэ институтыр къыухыгъ, нэужым хэбзэухъумэкIо органхэм къулыкъур ащихьыгъ. 1976-рэ илъэсым тыгъэгъазэм и 1-м прокуратурэм иIофшIэн щыригъэжьагъ. Адыгэ автоном хэкум ипрокуратурэ иследственнэ отдел ипрокурорэу, уплъэкIунхэмкIэ ыкIи кадрэхэмкIэ прокурорым истаршэ IэпыIэгъоу, лъыплъэнымкIэ прокурорым истаршэ IэпыIэгъоу, хъызмэт IофымкIэ, социальнэ ыкIи экологие лъэныкъохэмкIэ хэбзэгъэуцугъэр зэрагъэцакIэрэм лъыплъэгъэнымкIэ отделым ипащэу лэжьагъэ.

ИIофшIэн дэгъоу зэрэщыгъуазэм, шIэныгъэ дэгъу зэрэфыриIэм къахэкIэу лъыплъэн IофшIэныр дэх имыIэу, щытхъу хэлъэу ыгъэцакIэщтыгъэ.

Хабзэр гъэпытэгъэным иIахьышIу зэрэхилъхьагъэм, къулыкъур щытхъу хэлъэу зэригъэцэкIагъэм афэшI Урысыем и Генеральнэ прокурор ищытхъу тхылъхэмкIэ пчъагъэрэ къыхагъэщыгъ. ЩытхъуцIэу «УФ-м и Прокуратурэ иIофышIэ гъэшIуагъ», «За верность закону» зыфиIорэ бгъэхалъхьэм иапэрэ степень, медальхэу «Прокуратурэм иветеран», «Урысыем и Прокуратурэ илъэс 290-рэ хъугъэ» зыфиIохэрэр къыфагъэшъошагъэх. АР-м изаслуженнэ юрист, ащ нэмыкIэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Щытхъу тамыгъэ ыкIи республикэм итын анахь лъапIэу «Адыгеим и Щытхъузехьэр» къыфагъэшъошагъэх.

Гуетыныгъэ фыриIэу прокуратурэм икъулыкъухэм илъэсыбэрэ Iоф зэращишIагъэм, ветеран организациехэм яIофшIэн иIахьышIу зэрахишIыхьэрэм къахэкIэу 2016-рэ илъэсым шышъхьэIум и 29-м УФ-м и Генеральнэ прокурор иунашъокIэ Руденкэм имедаль къыфагъэшъошагъ.

Муратбек Хьудэ ыкъор прокуратурэм иветеранхэм ыкIи ипенсионерхэм я Урысые общественнэ организацие хэт.

КIАРЭ Фатим