Щытхъузехьэу «Налмэсыр», гъогу маф!

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» тыгъуасэ Китаим ежьагъ. Фестивальхэм, зэIукIэгъу гъэшIэгъонхэм тиартистхэр ахэлэжьэщтых, концертхэр къытыщтых.

«Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан гъогу техьанэу зигъэхьазырызэ гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— ЯтIонэрэу Китаим тэкIо, — къытиIуагъ Хъоджэе Аслъан. — Дунэе фестивалэу «Дэнэ гъогур» Iоныгъом и 10-м къалэу Сиань къыщызэIуахынэу щыт. «Налмэсыр» ащ хэлэжьэщт. Китаим щыкIощт нэмыкI фестивальхэм тарагъэблэгъагъ. Концерт хэхыгъэхэр къэттыщтых.

— ТишъуашэхэмкIэ, тикъашъохэмкIэ Адыгэ Республикэм ищытхъу дунаим щядгъэIощт, — тизэдэгущыIэгъу къыхэлажьэ «Налмэсым» ипащэу, Урысыем изаслуженнэ артистэу, Адыгеим инароднэ артистэу Бастэ Азмэт. — Дунэе фестивальхэр пIуныгъэм, шIэжьым япхыгъэх. Адыгэхэм яшэн-хабзэхэр тикъашъохэм купкI афэхъугъэх. Тиреспубликэ хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр, Адыгеим лъэпкъыбэ зэрэщыпсэурэр искусствэм ыбзэкIэ концертхэм къащыдгъэлъэгъощтых. Адыгэ быракъэу жъогъо 12-р къызыхэлыдыкIырэр, Урысыем икъэралыгъо быракъ фестивальхэм, зэхахьэхэм ащыдгъэбыбэтэщтых.

Чъэпыогъум и 20-м ехъулIэу «Налмэсым» Мыекъуапэ къыгъэзэжьынэу щыт. Гъогу маф, тилъапIэу «Налмэсыр»! Щытхъоу о пфаIорэм тырэгушхо. ШIоу щыIэр къыбдэхъунэу пфэтэIо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.