Щытхъоу фаIорэм зеIэты

Мыекъопэ бэнэпIэ еджапIэм дзюдомкIи самбэмкIи лъапсэ фэзышIыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу, я ХХ-рэ лIэшIэгъум Урысыем дзюдомкIэ итренер анахь дэгъоу, кIэлэегъэджэ шIэныгъэ­хэмкIэ докторэу, профессорэу Кобл Якъубэ фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъур яхэнэрэу респуб­ли­кэм икъэлэ шъхьаIэ щыкIуагъ.

Ростов, Волгоград, Астрахань, Москва, Воронеж хэкухэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Къал­мыкъым, Башкортостан, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэ­рэщэе-Щэрджэсым, Ингушетием, Дагъыстан, Севастополь, Санкт-Петербург, Адыгеим ябэ­нэкIуи 166-рэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ.

Урысыем и Къэралыгъо Думэ идепутатэу, дунаим самбэмкIэ гъогогъу 11 апэрэ чIыпIэр къыщыдэзыхыгъэу Хьасанэкъо Мурат, Урысыем дзюдомкIэ ифедера-
цие илIыкIоу Дмитрий Новико-

выр, СССР-м дзюдомкIэ гъогогъуи 3 ичемпионэу, Европэм дышъэ медалыр къыщыдэзы­хыгъэу, СССР-м изаслуженнэ тренерэу Авель Казаченковыр, рес­публикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьа­матэу Дэгужъые Мурат, Адыгэ къэралыгъо университетым иректорэу Хъунэго Рэщыдэ, Кобл Якъубэ ишъхьэгъусэу Джарэт, ыпхъухэр, нэмыкIхэр зэхахьэм щызэIукIагъэх.

Адыгеим испорт иветеранхэу Гостэкъо Хьумэр, Емыж Арамбый, Владимир Гуриным, Къэлэшъэо Пщымафэ, Владимир Ду­товым, Пщыкъаныкъо Долэт, Дэ­хъужь Сэфэрбый, Джарымэкъо Юсыф, Сихъу Майор, Лъэцэр Хьазрэт, Джарымэкъо Нурбый, Шагудж Аслъан, Къуекъо Асфар, Къуекъо Аслъан, фэшъхьафхэм Кобл ­Якъубэ иунагъо ыгъэнэ­фэгъэ нэ­пэеплъ шIухьафтынхэр Джарэт аритыжьыгъэх.

Урысыем дзюдомкIэ ишIухьафтынхэр Дмитрий Новиковым спортым щызэлъашIэхэу Емыж Арамбый, Адзынэ Алый, Хьасанэкъо Мурат аритыжьыгъэх. Спортсменкэ ныбжьыкIэу Ульяна Ткаченкэм ахъщэ шIухьафтын фашIыгъ.

Хэгъэгум спортымкIэ и Ми­нистерствэ иунашъокIэ Джони Липаридзе Урысые категорие зиIэ судья хъугъэ. Ар къэзыушы­хьатырэ тхылъыр Авель Казаченковым къыритыжьыгъ, къы­фэгушIуагъ.

Адыгеим инароднэ артистэу, Урысыем и Правительствэ ипремие къызыфагъэшъошэгъэ Къулэ Амэрбый зипэщэ кIэлэцIыкIу ансамблэу «Майкопчанкэр» Кобл Якъубэ ыцIэ зыфаусыгъэ спорт Унэшхом дахэу къыщышъуагъ. Адыгеим, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Дзыбэ Мыхьамэт адыгэхэм афэгъэхьыгъэ орэдэу МэщбэшIэ Исхьакърэ Тутэ Зауррэ зэдаусыгъэр къы­­Iуагъ, залым чIэсхэр ащ дежъыугъэх.

Зэнэкъокъухэр

Кобл Якъубэ ыцIэ зыхьырэ спорт еджапIэм ипащэу КIуае Хьазрэт зэхэщэн Iофхэр дэгъоу ыгъэцэкIагъэх, ащ къызэрэти­Iуагъэу, зэIукIэгъухэр бэнапIэм гъэ­шIэгъонэу щыкIуагъэх. Адыге­им щыщхэу хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ.

Къуижъ Бислъан, кг 73-рэ, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. ХьакIэмыз Айтэч, ятIонэрэ, Бат Аскэр ыкIи Щыгъущэ Амир ящэнэрэ хъугъэх.

Датхъужъ Алый, кг 81-рэ, апэ­рэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. ШъэоцIыкIу Рустам, Къэгъэзэжь Руслъан, Тулпэрэ Айдэмыр ятIо­нэрэ ыкIи ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.
Ингъуш Владимир, кг 90-рэ, ящэнэрэ хъугъэ. Шъхьэлэхъо Рус­там, кг 100-м къехъу, Крас­но­дар краим фэбани, апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ. Мэлыщэ Ахь­мэд мы купым ящэнэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ.

Дэхъу Азэмат, кг 60, апэрэ чIыпIэр къыфагъэшъошагъ. Ме­рэм Дамир ятIонэрэ, ПашIо Алый ящэнэрэ хъугъэх. Николай Шаталовым, кг 66-рэ, ятIонэрэ чIы­пIэр къыхьыгъ.

Дэхъу Азэмат физкультурэмрэ дзюдомрэ я Институт щеджэ. Адыгэ къэралыгъо университетым иректорат ыгъэнэфэгъэ Кубокыр, шIухьафтыныр къыфагъэшъошагъэх. Джэджэ районым иадминистрацие ихэушъхьафыкIыгъэ Кубок А. Дэхъум къыдихыгъ.

СпортымкIэ мастер хъугъэхэри тибэнакIохэм къахэкIыгъэх. Гъэхъагъэ зышIыгъэхэм, зэнэ­къо­къум изэфэхьысыжьхэм хэ-у­шъхьафыкIыгъэу такъытегущыIэщт.

Тиспортсменхэм ятренерхэм тигуапэу ацIэхэр къетэIох. Ахэр: Беданыкъо Рэмэзан, Беданыкъо Байзэт, Нэпсэу Бислъан, Бастэ Сэлым, Дэхъу Бислъан, Акъущэ Мыхьамод, Хьакурынэ Дамир, Роман Оробцов, ШъэоцIыкIу Мурат, Нэджыкъо Рус-­
лъан, ХьакIэко Чатиб.

ХагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм кубокхэр, медальхэр, щытхъу тхылъхэр, нэпэеплъ ыкIи ахъщэ шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх.
Сурэтхэр зэнэкъокъум къыщытетхыгъэх.
.