Щысэ зытырахын яI

Псауныгъэм игъэпытэн фэгъэхьыгъэ Iофыгъохэр кIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм ашIогъэшIэгъоных. Тренер-кIэлэегъаджэхэр, ны-тыхэр япащэхэу Адыгэ Республикэм истадион зэIукIэгъухэр щэкIох.

Урысыем физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ иотличникэу Евгений Хабибулиным Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 1-м Iоф щешIэ, атлетикэ псынкIэм кIэлэеджа­кIохэр фегъасэх.

— Стадион дахэ тиIэ хъугъэ, тиреспубликэ иIэшъхьэтетхэм тафэраз, — къеIуатэ Евгений Хабибулиным. — КIэлэеджакIохэм физкультурэр, спортыр ашIогъэшIэгъоных. Чемпионхэр дгъэсэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ахэтэлъытэ, арэу щытми, кIэлэцIыкIухэм, ныбжьыкIэхэм псауныгъэр агъэпытэн зэрэфаем мэхьэнэ ин етэты. ЗэкIэ тикIэлэеджакIохэр хэгъэгум ичемпион зэрэмыхъущтхэр тэшIэ. ЦIыфышIу хъунхэм, щыIэныгъэм фэгъэхьазырыгъэнхэм тыпылъ.

Никита Павельевыр метрэ 1500-рэ ыкIи 3000 къэзычъыгъэ­хэм янэкъокъугъ. Къыблэм изэ­IукIэгъухэм я 4-рэ чIыпIэр къащыдихыгъ. Софья Поповар Къыблэм изэнэкъокъу зыхэлажьэм, пэрыохъухэр къызэранэкIыхэзэ метрэ 400-р къэ­зычъыгъэхэм ахэтыгъ. Пшъэшъэ­жъыем джэрз медалыр къыфагъэшъошагъ.

Алина Новик спорт еджапIэм къэкIонэу зыригъэжьагъэр бэ­шIагъэп. Атлетикэ псынкIэр шIо­гъэшIэгъон, спортым хэгъозагъэ­хэм щысэ атырехы, тренерым едэIу. Зэлъыпытэу гъогогъуищэ къалъэ­хэрэм яIэпэIэсэныгъэ хагъахъо. А. Новик къызэрэти­Iуагъэу, спортышхом зыIэпищагъ.

Анахь цIыкIухэр янэ-ятэхэм, яIахьылхэм ягъусэхэу стадионым щытлъэгъугъэх. Метрэ 30 — 50 къачъыным фэшI гуетыныгъэу къахафэрэм уегъэгушхо. Ащ фэдэ зыплъэгъукIэ, тикIэлэцIыкIухэм янеущрэ мафэ нахьышIу зэрэхъу­щтым уицыхьэ телъыщт.

Сурэтхэм арытхэр: кIэлэеджа­кIохэм, кIэлэцIыкIухэм япсауны­гъэ агъэпытэ.