ЩысэшIу къагъэлъагъо

Урысыем ушу-саньдамкIэ изэнэкъокъу Москва щыкIуагъ. Адыгэ Республикэм ихэшыпыкIыгъэ командэ хэтхэм ха­гъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдахыгъэх.

Хэгъэгум ишъолъыр 50-м къе­хъумэ ябэнакIохэр зэIукIагъэх. Зыныбжь икъугъэхэмрэ нахь ныб­жьыкIаIохэмрэ куп зэфэ­шъхьафхэм ахэтыгъэх. Зэнэкъо­къур рагъэжьэным ыпэкIэ яIэпэ­Iэ­сэныгъэ хагъэхъоным фэшI егъэ­джэн спорт зэIукIэгъухэр яIагъэх.

Илъэс 13 — 14 зыныбжьхэм якуп Александр Горбуновым джэрзыр къыщыдихыгъ. Чэчэным къикIыгъэ Ахьмэд Делимхановыр килограмм 22-кIэ А. Горбуновым нахь онтэгъугъ. Финалым хэхьащтыр къыхэхыгъэнымкIэ нэбгыритIур алырэгъум ­щызэнэкъо­къугъ. Чэчэным испортсмен зэIу­кIэгъур ыхьыгъэми, А. Горбуновым зэхэщакIохэр къыщытхъугъэх.

Илъэс 17 — 18 зыныбжьхэм азыфагу Семен Чивкиным, кг 70-рэ, джэрзыр къыщыдихыгъ. Виктория Чугреевам, кг 60, ­илъэс 15 — 16 зыныбжьхэм язэIукIэгъу­хэм иIэпэIэсэныгъэ къащигъэлъэ­гъуагъ. Финалныкъор Башкортостан къикIыгъэм къышIуихьыгъ.

Сыбыр федеральнэ шъолъырым ибэнакIоу Анна Долгой В. Чугреевар финалым щыIукIагъ. Сыбыр къикIыгъэм 2018-рэ илъэсым хэ­гъэгум изэнэкъокъу дышъэр къы­щихьыгъагъ. В. Чугреевам зэIукIэгъум иятIонэрэ едзыгъо текIоныгъэр къыщыдихи, дышъэр къыфагъэшъошагъ.

Кристина Морозовам Урысыем идышъэ яхэнэрэу Москва къыщы­дихыгъ. Волгоград щыщ Мариам Гамбаргаевам К. Морозовар ятIо­нэрэ едзыгъом щытекIуагъ.

ТибэнакIохэм ятренерэу Нэ­мы­тIэкъо Аскэр къытиIуагъ рес­пуб­ликэм физкультурэмкIэ ыкIи спор­тымкIэ и Комитет зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрафэ­хъугъэр. Тиспортсменхэм Адыгэ Республикэм испорт еджапIэу N 2-м зыщагъасэ, пащэр Урысыем, Адыгеим язаслуженнэ тренерэу Хъот Юныс.

Хъот Юныс зэрилъытэрэмкIэ, ныбжьыкIэхэм яшъыпкъэу зэнэ­къо­къухэм зафагъэхьазырыныр шэ-ны­шIу афэхъугъ. Ащ дакIоу респуб­ликэм щыкIохэрэ Iофтхьабзэхэм чанэу ахэлажьэх. Адыгэ быракъым и Мафэ фэгъэхьыгъэ зэхахьэм спортсменхэм зыфагъэ­хьазыры.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.