ЩысэтехыпIэ унагъу

Джэджэ район гупчэу станицэу Джаджэм щыпсэурэ зэшъхьэгъусэхэу Голдов Оксанэрэ Дмитрийрэ сабый 11 яI. Ахэр нахьыпэкIэ Шэуджэн районым щыпсэущтыгъэх, нэужым Мыекъуапэ къэкIожьыгъагъэх. ПсэукIэ амал тэрэз зэрямыIэм къыхэкIыкIэ, мы илъэсым игъэтхэпэ мазэ УФ-м и Президент и Приемнэу АР-м щыIэм зыкъыфагъэзагъ. Оксана Голдовам яIофхэм язытет АР-м и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ, IэпыIэгъу афэхъунэу къелъэIугъ.

Сабыибэ зэрыс унагъом ­илъэIу республикэм ипащэ ыгъэ­цэкIагъ. Ащ иунашъокIэ АР-м иминистрэхэм я Кабинет иIэпэчIэгъэнэ фонд сомэ миллиони 2-рэ мин 600-рэ къыхахи, ежь унагъом ишIоигъоныгъэкIэ стани­цэу Джаджэм унэ щафащэфыгъ.

БлэкIыгъэ шэмбэт мафэм, мэкъуогъум и 9-м, АР-м и ЛIы­шъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ районым зэкIом, мы унагъом дэжь еблэгъагъ. УнакIэм пае ар афэгушIуагъ, ящыIэкIэ-псэукIэ зы­щигъэгъозагъ, амалэу яIэхэр зэригъэлъэгъугъэх. Унагъом гъэ­учъыIалъэ шIухьафтынэу ритыгъ, кIэлэцIыкIухэм хэушъхьафыкIыгъэу кушъхьэфачъэхэмрэ нэмыкI джэголъэ зэфэшъхьафхэмрэ афищагъэх.

Голдов Оксанэрэ Дмитрийрэ псэукIэ амал тэрэзхэр зэрарагъэгъотыгъэхэм паий, шIухьафтынэу афишIыгъэхэм апаий рес­публикэм ипащэ лъэшэу къы­­зэрэфэразэхэр язэдэгущыIэгъу щыкIагъэтхъыгъ. ПсэупIэ зэрафащэфыгъэм имызакъоу, нэмыкI лъэныкъохэмкIи социальнэ къулыкъухэми район администрациеми анаIэ къызэратетыр къаIуагъ.

КIэлэцIыкIухэм нахьыжъхэм анахьи нахь лъэшэу зэрэгу­шIохэрэр къахэщэу, ахэм шIу­хьафтынхэр зэбгырахыгъэх. Сабый 11-м щыщэу 9-м аныбжь джыри икъугъэп, анахьыкIэм илъэсрэ мэзихырэ ыныбжьыр. А зыр ары зыпари къызхэ­зымыгъэщыгъэр, республикэм ипащэ къеблэгъагъ нахь мышIэми, ичъыен зэпигъэугъэп.

КъумпIыл Мурат унэри, щагури, хатэри къыплъыхьагъэх.
Ылъэгъугъэм зэригъэразэрэр, унэгъо лэжьакIоу, зэдеIэжьэу зэрэщытхэм зэригъэгушхорэр къыхигъэщыгъ.

— Сабыйхэр шэн-зекIокIэ дахэхэм афэгъэсэгъэнхэмкIэ, шъхьэкIэфэныгъэрэ лъытэны­гъэрэ зэфашIыжьэу пIугъэнхэмкIэ шъо шъуиунагъо фэдэхэр щысэтехыпIэу зэрэщытхэр пстэ­умэ анахь шъхьаI, — ыIуагъ ащ зэшъхьэгъусэхэм зафигъазэзэ. — Сабыибэ зэрыс уна­гъоу тиIэр нахьыбэ хъунэу тыфай. Арышъ, демографиер нахьышIу хъуным, ныгъомрэ кIэлэцIыкIугъомрэ IэпыIэгъу ятыгъэнымкIэ Федеральнэ гуп­чэр кIэщакIо зыфэхъурэ пстэури пхырыщы­гъэныр тапэкIи лъыд­гъэкIотэщт.

ХЪУТ Нэфсэт.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.