ЩысэтехыпIэх

Къэлэ зэнэкъокъоу «Территория образцового содержания-2017» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм адэжь мы мафэхэм Мыекъопэ къэлэ администрацием ипащэу Александр Наролиныр ащыIагъ, шIухьафтынхэр аритыгъэх.

АпэрапшIэу урамэу Пироговым ыцIэ зыхьырэм тет унэу 233-м кIуагъэ. Зыдэхьэгъэхэ щагур къабзэу, дахэу зэIухыгъ. Полисадникэу дэтым къэгъэгъэ зэфэшъхьафхэр хэтых, «фигурэ» гъэшIэгъонхэм щагур нахь кIэракIэ къашIы. Бысымгуащэу Лидия Якименком къызэриIуагъэмкIэ, мыхэр зэкIэ зышIыгъэр ипшъашъэу Елена Гавшинар ары. Охътэ лые иIэ зыхъукIэ творческэ сэнаущыгъэу иIэр ащ егъэфедэ.

Пилотхэм яурам тет унэу 109-м къалэм ипащэ къыщыпэгъокIыгъэх Гончаров зэшъхьэгъусэхэу Алексейрэ Аннэрэ. Бэу зэтет унэм къычIэкIыжьхи ахэр мыщ къэкощыжьыгъэх. Зэшъхьэгъусэхэр зэдеIэжьхэзэ илъэсыбэрэ нэкIэу щытыгъэ унэр агъэдэхагъ. Джы ар къалэмкIэ анахь дахэу гъэкIэрэкIагъэхэм ащыщ. Щагури, хатэри зэрэзэIуахыгъэхэр А. Наролиным къырагъэлъэгъугъ. «Территория образцового содержания-2017» зыфиIорэ зэнэкъокъум иуцугъо «ЧIылъэ унэ анахь дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщыдэзыхыгъэхэм Александр Наролиныр афэгушIуагъ ыкIи IофшIэнэу ашIэрэмкIэ зэрафэразэр ариIуагъ. Мыщ фэдэ унэхэм урамыр, кварталыр къызэрагъэбаирэм имызакъоу, къалэм идэхагъи зэрэхагъахъорэр пащэм къыхигъэщыгъ. Нэужым дипломхэмрэ ахъщэ шIухьафтынхэмрэ текIоныгъэ къыдэзыхыгъэхэм аритыжьыгъэх. Джащ фэдэу 2017-рэ илъэсымкIэ анахь зэIухыгъэ унэу зэрэщытхэр къэзыушыхьатырэ хэушъхьафыкIыгъэ табличкэхэр аратыгъэх, ахэр къыпалъэщтых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, «Территория образцового содержания» зыфиIорэ зэнэкъокъур илъэс къэс уцугъо 11-кIэ гощыгъэу зэхащэ. Анахь зэIухыгъэ кварталыр, щагур, подъездыр, унэе секторымкIэ урамыр, унэр, еджэпIэ щагур, кIэлэцIыкIу джэгупIэр, балконыр ыкIи лоджиер, клумбэр, офисыр, тучаныр ыкIи социальнэ-культурнэ псэуалъэхэм къапэIулъ щагур зэрэзэтегъэпсыхьагъэхэр зэрагъапшэх. ШIоигъоныгъэ зиIэ пстэури ахэм ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

Зэнэкъокъум иуцугъохэм текIоныгъэ къащыдэзыхыгъэхэр къалэу Мыекъуапэ и Мафэ ехъулIэу администрацием щагъэшIощтых.

ДЕЛЭКЪО Анет.